Python视频教程Django编程运维开发项目实战爬虫零基础入门到精通(包含两套哦

  [复制链接]

2142

主题

2163

帖子

7364

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
7364
admin 发表于 2021-6-8 16:20:47
26231 102
                 Python视频教程Django编程运维开发项目实战爬虫零基础入门到精通(包含两套哦,
; K6 n* z+ N, Z资源名称:Python视频教程Django编程运维开发项目实战爬虫零基础入门到精通
8 D/ L0 B, P: Y' c+ b3 I7 S教程目录:
+ P- N& h% G4 I5 e* S┣━01 Python有两套,选一套学习
9 r, i; @" z+ M+ R- K# j! F% w; d
        ┣━02 Python入门到精通$ b# m/ ~; X3 E- ^" b; R
+ U3 ]2 E9 O9 p
        ┃xa0 ┣━Python3入门到精通 源码.zip
: `/ V4 v8 o* }2 b2 I0 D% ^" u6 A
0 `) m3 d) U; ^* m% _8 G        ┃xa0 ┣━第10章 正则表达式与JSON# d2 h' |/ D; P) a0 S* k

" ]0 z, ^& g  s" M        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第10章 正则表达式与JSON& f) K! t6 D7 v

. @- j. p# @0 J5 C& g$ O/ U; X        ┃xa0 ┣━第11章 Python的高级语法与用法8 m% p* H/ Y5 l  t' ?0 q

" ]( T1 n1 W& m, [5 x        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第11章 Python的高级语法与用法; o0 a  l0 F: z6 p, H1 x$ \
/ \) R, v* a5 u! r. J- F" A
        ┃xa0 ┣━第12章 函数式编程: 匿名函数、高阶函数、装饰器+ S& H, b! U  ]1 D2 _
  h$ V1 k6 G5 j4 ~
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第12章 函数式编程: 匿名函数、高阶函数、装饰器. g( Q4 J* V. I7 v- [5 s; l

; p! E- t- O, y        ┃xa0 ┣━第13章 实战:原生爬虫3 L2 q) z3 c3 N8 p" `7 a
# M& z! X. `9 I" K# R5 y1 V
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第13章 实战:原生爬虫
: a1 M2 t* k% [, l& \. N# T' S. `* x- F/ {8 G' z
        ┃xa0 ┣━第14章 Pythonic与Python杂记% r8 y! Y6 l1 g! _, ~8 l8 ~- V
- j  w7 @4 B: g: E3 |: j
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第14章 Pythonic与Python杂记# Q7 K0 ~# ^6 m2 \" E% l( a

& W( {8 k( I$ T        ┃xa0 ┣━第1章 Python入门导学
: W+ G1 S: }5 |
2 W+ Y" i6 x/ o        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第1章 Python入门导学6 ~, y" e; R% k, M

9 O+ B% P" N! I* d) R$ G6 |) c  V        ┃xa0 ┣━第2章 Python环境安装1 q  k) Z6 l' A& e6 r( B

" r8 p  ~5 Z1 T. Z# `& G        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第2章 Python环境安装# b. i2 d$ D, e0 m

( U! ]" b5 ^& q        ┃xa0 ┣━第3章 理解什么是写代码与Python的基本类型! k* W% e0 _' b4 f

" s1 o6 ^! X( u2 V; r        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第3章 理解什么是写代码与Python的基本类型4 H9 I1 n% I" L
0 y! H1 |8 `+ m; i) B2 o2 P
        ┃xa0 ┣━第4章 Python中表示“组”的概念与定义7 }4 h: h7 g; q
4 n9 J& m0 g; X2 [
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第4章 Python中表示“组”的概念与定义
/ i9 b0 l' o* q; a8 I
9 E$ t% a& W$ F0 }6 k* A        ┃xa0 ┣━第5章 变量与运算符* ]6 [5 S" u( a# w+ [2 A& G
- u6 ?) |3 g5 T
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第5章 变量与运算符: l: p6 T# d3 S% m

3 v+ j8 o5 e( z/ N0 l        ┃xa0 ┣━第6章 分支、循环、条件与枚举3 ]- f3 u' ?6 Z; u2 Z
9 b! O& x/ T2 j  u: d! [
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第6章 分支、循环、条件与枚举
/ s, i' {3 F; y" k6 w; [" ]8 ~% }: t* J" i# H
        ┃xa0 ┣━第7章 包、模块、函数与变量作用域" X' G! e' ~/ R+ u4 @. E( O

  l6 G  B/ |3 [2 I$ e# A7 @        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第7章 包、模块、函数与变量作用域
( @( [' ]7 H- }: T, a. o- e  S6 Y( o6 _/ y  C6 Z% J  ~6 b
        ┃xa0 ┣━第8章 Python函数% E3 M2 u1 m5 P: W# V
& d3 z! b! U; `3 s& n
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第8章 Python函数
3 F% @' s. J4 C4 H# ?3 {" H# v, a! T, {0 k0 N1 ~% ]& _( m
        ┃xa0 ┣━第9章 高级部分:面向对象* N; b+ W% Q- B' k

) X# z4 l: [! A' @, ]/ o        ┃xa0 ┃xa0 ┣━第9章 高级部分:面向对象" Y- }9 y: G1 N* e
7 b# j+ x7 ^; s% b, q
        ┣━02 另一套Python入门到精通
8 q% B1 H* m# L; r' h$ G( a, p; h% W* e" R
        ┃xa0 ┣━000愉快的开始
5 T; q& \- H1 O( V& t. H
$ p5 @* M$ Q3 Q7 c: V        ┃xa0 ┃xa0 ┣━000愉快的开始
0 Q, U& z: V1 ]2 o9 V9 Y; d# A) m9 a4 B1 Y$ A2 d/ m
        ┃xa0 ┣━001我和Python的第一次亲密接触
3 P7 O3 G6 B. Y
0 ~5 ^6 u4 g7 V4 P        ┃xa0 ┃xa0 ┣━001我和Python的第一次亲密接触
3 E: n# u. m( k7 Y2 C" U: N8 g2 T& C+ g' n% `/ N4 O$ L
        ┃xa0 ┣━002用Python设计第一个游戏* g5 S+ q4 e0 ]% \( F. [
# E( |3 J! D1 g/ i# g  ^
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━用Python设计第一个游戏2 T) m* a& [; T9 L$ p/ V5 s

( H8 L3 y" `; ?        ┃xa0 ┣━003小插曲之变量和字符串
. Y) L9 g7 B( E6 K8 k- q- G1 l9 {/ F& q3 U# x7 L
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━003小插曲之变量和字符串
9 n8 q" j6 H0 c; h
' _4 O: k0 g- f$ n: m        ┃xa0 ┣━004改进我们的小游戏  T4 ~- j' }( `- I
' q* [/ h3 w$ F( N8 f# _1 v
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━004改进我们的小游戏
6 y3 @* O; z' p) A2 G
  \  G) X: b# T5 `0 o* T        ┃xa0 ┣━005闲聊之Python的数据类型% q1 D8 k: J$ C) L% Y- f' _

! A  D4 J) f& K& n) F        ┃xa0 ┃xa0 ┣━005闲聊之Python的数据类型
( u. ~: i( f4 n7 i9 Z4 L- Z
2 @' V! y3 |& |$ F        ┃xa0 ┣━006Pyhon之常用操作符
5 r( x; f* Y+ I
& O, `2 N6 z4 N$ ?6 S        ┃xa0 ┃xa0 ┣━006Pyhon之常用操作符
8 q' M. h7 Q) b. W, V/ A/ }
8 s7 H, r+ S, n4 x) P        ┃xa0 ┣━007了不起的分支和循环  g; j$ Y, f9 W9 q/ o3 G& x' C

5 z" R8 x, I: o3 }3 }/ U; B        ┃xa0 ┃xa0 ┣━007了不起的分支和循环/ ]3 w* T* t/ ?! l
1 x; N4 ~$ K& `
        ┃xa0 ┣━008了不起的分支和循环2
# g1 t9 R% p: ~" _& {; k, N2 Z0 H% m
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━008了不起的分支和循环2
/ H8 k5 k  [7 Y% L4 d
/ Y1 A/ y$ n" n% O        ┃xa0 ┣━009了不起的分支和循环3' e- P4 E7 |; I2 C

+ J( f2 D$ x  L) }9 K1 ^! y        ┃xa0 ┃xa0 ┣━009了不起的分支和循环3
8 O) F$ {1 V2 N% R+ ~& b) M# J' i7 g2 _8 x
        ┃xa0 ┣━010列表:一个打了激素的数组* ]! r+ z2 s6 s5 f. v
4 y# a) \9 A: X$ `
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━010列表:一个打了激素的数组
7 f4 T4 t1 P1 K6 a$ i
9 a  j3 w- J$ z# e        ┃xa0 ┣━011列表:一个打了激素的数组28 u: a. J3 r, `# c; `

7 [& S% l/ _6 Z' J7 @" Z        ┃xa0 ┃xa0 ┣━011列表:一个打了激素的数组24 L- \8 \; r6 X7 ]# X
' Y0 {: I& k# U1 O( P/ O; z- u  T
        ┃xa0 ┣━012列表:一个打了激素的数组3# L+ a$ C: z$ Z, u$ r  T* U7 J
0 c% U# T& F; d# V9 _
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━012列表:一个打了激素的数组3: o- u. G. H2 q* v

& w& z: a% j. f" E. m% ]        ┃xa0 ┣━013元组:戴上了枷锁的列表
2 C9 ]2 D  \8 p2 x% S% S4 T& S. v
, a8 k; a' h* ?# q8 g% `8 W4 x        ┃xa0 ┃xa0 ┣━013元组:戴上了枷锁的列表
' |6 g; m  R/ D" L2 y7 z3 `# i! m7 A
        ┃xa0 ┣━014字符串:各种奇葩的内置方法
* t7 r: n2 P' Z% c' c6 |" T1 y, U; K' i0 W; X
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━014字符串:各种奇葩的内置方法
5 Y& T+ D4 I4 u/ _$ ~8 q
, D: e% ?' B) J: K        ┃xa0 ┣━015字符串:格式化8 X5 V5 V, ~# r0 [& r: U
" ~; w4 H  r) K9 |8 `- Q
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━015字符串:格式化
$ [! `+ E& F  p" S9 p3 `. F- |1 }; u3 l0 A+ y: q! n
        ┃xa0 ┣━016序列!序列!
) p. X3 x# G5 l# n" G5 X) b- e
& u- Y0 e  X6 N1 R        ┃xa0 ┃xa0 ┣━016序列!序列!
" A; O0 C8 E5 [- C, T+ ]$ a" N1 Y: ]  B) o1 w+ z& W
        ┃xa0 ┣━017函数:Python的乐高积木
, D& C3 H' T6 l$ g2 z
2 C* o5 v  S; b        ┃xa0 ┃xa0 ┣━017函数:Python的乐高积木
" ~1 C9 J! u2 n" L0 F  _5 X% u  L5 K! G, P$ v  w5 Q# ^* @
        ┃xa0 ┣━018函数:灵活即强大
/ M, a/ ^/ P2 h( R" z1 E4 V$ @' L* Q! h6 `/ H% J
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━018函数:灵活即强大/ m. ^; o* j% T) Q

9 V( A4 v7 g( i: c% g" e# b; M2 o- N        ┃xa0 ┣━019函数:我的地盘听我的
: B6 w3 {: e# h% |/ J6 i2 V; _3 W1 S% J2 o* |" P, M* ]: D8 U
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━019函数:我的地盘听我的
! R2 c4 K3 |8 V( Y  S7 S# y' r" s  E
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━下载必看.txt8 L# C- |( Y& G% e) N+ ~2 ?

4 F4 ^4 k0 y9 O7 V        ┃xa0 ┣━020函数:内嵌函数和闭包$ G8 ?/ Q& d! k! r

5 s) u' _- D, }( _3 c* C& F        ┃xa0 ┃xa0 ┣━020函数:内嵌函数和闭包
" H8 w5 c( u1 ]$ o* b' [
! [& D* ^3 G  H5 {" M        ┃xa0 ┣━021函数:lambda表达式6 ^( o3 X& G0 D! u' a1 h+ ^
6 ^1 F& k: H" z3 E8 N
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━021函数:lambda表达式. {; M" ]' j. M; p: e9 y* U; r, |
2 }2 m* I# f" ]  g0 P* r0 B
        ┃xa0 ┣━022函数:递归是神马
  s9 Z; D! {! s# {! i# u: q' i. t3 g3 j2 J/ g% R* B7 t! X. V6 ?" x. m5 u
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━022函数:递归是神马
! V/ B: e8 s7 h
: p2 w+ i2 [6 D1 N2 F! d        ┃xa0 ┣━023递归:这帮小兔崽子
" p( O; W6 h$ @, @; R  t
8 V) p, ]5 z5 P        ┃xa0 ┃xa0 ┣━023递归:这帮小兔崽子
2 }, \  ]0 k0 m9 \! ^
# p$ ], Z) ^! m% z6 ~7 z; C        ┃xa0 ┣━024递归:汉诺塔7 D9 n4 F5 J, r

- \0 _, J' d9 m- ?; x7 v6 O: U        ┃xa0 ┃xa0 ┣━024递归:汉诺塔
+ g" S1 X6 |, O# C! W9 t3 d
) N- _9 i( d/ o3 m* i+ c1 P        ┃xa0 ┣━025字典:当索引不好用时
3 ^0 {3 ?3 {, F1 m. G! j7 v2 @5 b# M
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━025字典:当索引不好用时0 e9 d9 n0 i5 M& g% n# Y; a
% |  c, T6 o  K/ v& r& G
        ┃xa0 ┣━026字典:当索引不好用时2
" ?1 A7 q& E# {5 ?4 M+ o
8 d2 h5 H% v/ v1 h3 }' ^- D        ┃xa0 ┃xa0 ┣━026字典:当索引不好用时2( b+ k9 e8 A: a* P; P) Z

4 m  `' X/ A/ \+ k$ Q% _3 ?3 Y        ┃xa0 ┣━027集合:在我的世界里,你就是唯一
; z6 N6 r4 e% ~. S
! U3 D% f' J4 {  x        ┃xa0 ┃xa0 ┣━027集合:在我的世界里,你就是唯一% _& [4 n! S1 h. e  u5 v9 v

9 X! z5 K! e7 N4 Z6 m! V        ┃xa0 ┣━028文件:因为懂你,所以永恒
0 d$ g! J% d3 p9 ?; D/ K2 `: c$ d; ~& H' n& U
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━028文件:因为懂你,所以永恒) ]) f0 W( L( J! k7 x! s
  [% |: l0 ~; J0 p# D$ O' a
        ┃xa0 ┣━029文件:一个任务# b' V0 o- K0 D! z5 F* k9 H
2 A) [5 b4 A. F3 l( {
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━029文件:一个任务
$ a" j) V1 v5 {; O
) z9 G2 B; o9 i, l: \4 p' ~        ┃xa0 ┣━030文件系统:介绍一个高大上的东西6 A9 \9 o% S' p' a% L% b; `

- Y3 j& s% A- V! M6 I' ?2 X1 I2 h        ┃xa0 ┃xa0 ┣━030文件系统介绍一个高大上的东西. N* P0 A) q# r# A' o. q# Q7 m
2 e3 C% c# }3 I
        ┃xa0 ┣━031永久存储:腌制一缸美味的泡菜. K* f8 D% w# \: @
1 {( ^& ~: g& [
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━031永久存储:腌制一缸美味的泡菜% ~( O$ G) ^( f8 u# v

2 B: [/ W0 S  K8 l  H' M* n, o        ┃xa0 ┣━032异常处理:你不可能总是对的* b' v1 J. r  X# y4 d' i. w6 ]/ N) q! o
+ e8 d  g9 g! t) j4 `  P
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━032异常处理:你不可能总是对的
( J9 D4 @9 b" Q5 V% K
4 T' D$ L9 u5 _; O1 O: X! }/ K5 j& N        ┃xa0 ┣━033异常处理:你不可能总是对的2& N( J, n8 Q# |& ]5 q8 T

0 G6 r6 R2 p$ N: c        ┃xa0 ┃xa0 ┣━033异常处理:你不可能总是对的2% f( {/ G8 ]- B0 }4 ]# k5 @4 D

7 G  E! @! \( ?% U4 H        ┃xa0 ┣━034丰富的else语句及简洁的with语句
5 U3 L! [2 W6 E0 A  o5 v6 V; P
7 w1 \, y( g& B$ g2 s        ┃xa0 ┃xa0 ┣━034丰富的else语句及简洁的with语句3 ?  i( O% j7 T9 n) s

5 g8 I  \5 l& O" q: p5 O) v2 Q        ┃xa0 ┣━035图形用户界面入门:EasyGui( N# H2 x  \; {( a  W1 z

8 h  {9 G: D3 O" @1 i        ┃xa0 ┃xa0 ┣━035图形用户界面入门:EasyGui3 \. s$ E& m' w* _7 D% o
) Y, @9 q% d/ q7 y9 p
        ┃xa0 ┣━036类和对象:给大家介绍对象/ o9 ~( I- L% y* p. s2 P, C' p) A8 f- o

6 G9 n$ s, l3 x4 S" x: d        ┃xa0 ┃xa0 ┣━036类和对象:给大家介绍对象3 r& C; x$ {2 g7 v7 y1 H( Y

" X2 `1 i* l' f  u7 r1 V6 d        ┃xa0 ┣━037类和对象:面向对象编程( P1 o9 D% \: G0 n" w
5 S% n. d# I/ o7 {: l
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━037类和对象:面向对象编程- R" r) ~3 D( E& S* Y

: `& L' _& b; Z- v: l. k6 O        ┃xa0 ┣━038类和对象:继承
8 p4 }7 s3 s) g+ A4 M' Z" s( z  N9 n2 Y
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━038类和对象:继承
( s( ^- m- ?: R: ~5 I( P
* g+ R  X7 k$ M, d8 d% L( S3 [        ┃xa0 ┣━039类和对象:拾遗& s' a8 X. Q4 k# y8 R

) p. s% r  ?+ _2 i        ┃xa0 ┃xa0 ┣━039类和对象:拾遗
$ P; O6 r) o6 k! U2 k; P" w$ p* T2 n& {, |$ H
        ┃xa0 ┣━040类和对象:一些相关的BIF& |1 T7 ?5 @* t, H, o3 `- x
9 U! N& d* Q# u* r; c' v; e
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━040类和对象:一些相关的BIF/ r( M' D5 t8 s5 Z: n

, j- q8 B! c/ L; n$ F, ]$ N6 A+ w        ┃xa0 ┣━041魔法方法:构造和析构& Q6 b! ^: @9 d/ d& m: U4 I$ {8 P
% \8 M1 S6 f9 }  U* l  R  E
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━041魔法方法:构造和析构
  e8 X; D4 z# c" h+ c3 _# t0 T& i4 {" L2 z
        ┃xa0 ┣━042魔法方法:算术运算
- |( A% f2 V7 `% k1 H% y
/ B; E2 L( b% f        ┃xa0 ┃xa0 ┣━042魔法方法:算术运算
) y5 c! c# W) @1 {8 t. |6 ]9 _) b* }0 @4 ?4 R8 F; G
        ┃xa0 ┣━043魔法方法:算术运算2  _/ A0 F$ R- g, S3 K# c

9 S: ~" Q) Z/ _9 O, \: P! `        ┃xa0 ┃xa0 ┣━043魔法方法:算术运算2. t, f5 z1 |0 v3 R; ?( X# I
0 t: m' Y" ?$ K: z! i
        ┃xa0 ┣━044魔法方法:简单定制
( t9 \3 a! W  g. j3 U
7 y/ z: ]% k* I, b4 i$ {# N        ┃xa0 ┃xa0 ┣━044魔法方法:简单定制
1 I9 y2 U& M' I, {3 ?  n+ t9 @, w$ ?3 [
        ┃xa0 ┣━045魔法方法:属忄生访问2 y! V  x2 V0 J: R9 K; E7 I

4 q3 S7 J% e* x( H3 `2 Q- g* h        ┃xa0 ┃xa0 ┣━045魔法方法:属忄生访问
# d/ _3 c3 d: n& B% S0 L/ k1 Q7 X' B6 A
        ┃xa0 ┣━046魔法方法:描述符(Property的原理)
5 ^0 J3 k! w# |6 o: k6 \) `9 z+ \( Q
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━046魔法方法:描述符(Property的原理); s1 J1 K$ D; L

% Z4 C; ~$ \; [1 |: L( e        ┃xa0 ┣━047魔法方法:定制序列
7 z  P5 }% R5 n! R$ |! ?" C% t: |) X7 A2 E' m$ J1 u) U! c
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━047魔法方法:定制序列+ d$ a$ Y" @# K5 I' p* i

* q3 E1 y+ e& f- t' G2 ~! D" B* ]: j        ┃xa0 ┣━048魔法方法:迭代器6 a8 n: C' f  F* J
& b( q, b8 h: q3 ]
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━048魔法方法:迭代器8 K+ P9 E3 v7 a7 s2 h7 S

% w8 z/ F- O8 T2 n7 d        ┃xa0 ┣━049乱入:生成器
; O, g" i6 t: K3 _! z
8 O: b) f) |/ j. {% H        ┃xa0 ┃xa0 ┣━049乱入:生成器' ^- E. w. ]. |: s* L  b

3 U4 v# z" O) d- Q        ┃xa0 ┣━050模块:模块就是程序
( E: A& u) R6 x# U  ?$ ]. Y% l+ s4 e1 n
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━050模块:模块就是程序  ~! r# X7 u5 _( ?

3 l  k5 R/ a. ^% M        ┃xa0 ┣━051模块:__name__=__main__、搜索路径和包
/ G% Q) `8 r2 U+ V' U
' M' [6 C5 }0 t3 G* R        ┃xa0 ┃xa0 ┣━051模块:__name__=__main__、搜索路径和包
* ]8 Y& v3 P9 k3 Q* d
8 |& j/ O' |" n- X1 t        ┃xa0 ┣━052模块:像个极客一样去思考9 X# h1 P2 h3 a5 S

0 M5 E2 t: W! u+ Z. P% |        ┃xa0 ┃xa0 ┣━052模块:像个极客一样去思考
+ P# b( H$ g) e! x/ B7 @# b3 m7 D/ B1 g7 x" \5 x
        ┃xa0 ┣━053论一只爬虫的自我修养/ Q5 m4 U5 S$ t- z
2 A: z2 n  k! [! e
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━053论一只爬虫的自我修养/ f- A  U+ _/ q) j' O. W8 r5 m

! X* E/ V) j+ }( W9 z. F        ┃xa0 ┣━054论一只爬虫的自我修养2:实战+ d; I& Q; n9 V8 V" W1 [

5 `; {; X; P/ N" U. v  S        ┃xa0 ┃xa0 ┣━054论一只爬虫的自我修养2:实战
$ Q9 j9 i$ U2 @! v/ j
% g/ X) K/ x8 ?1 c& C4 [) y; z        ┃xa0 ┣━055论一只爬虫的自我修养3:隐藏; X$ J) J  x1 r0 b8 c

2 A- j. w+ E2 T        ┃xa0 ┃xa0 ┣━055论一只爬虫的自我修养3:隐藏$ T5 B9 B* i. z# }
6 `/ v% s8 k4 x, {1 E. F/ C
        ┃xa0 ┣━056轮一只爬虫的自我修养4:OOXX
6 i8 b4 I% U+ b' q3 b# k# \( }; c: p& ]9 Y' K
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━056轮一只爬虫的自我修养4:OOXX
4 w9 N- L7 F+ E$ L  L" H* `$ b% B: r: l1 Z8 ~+ F- @$ ]
        ┃xa0 ┃xa0 ┃xa0 ┣━056轮一只爬虫的自我修养4:OOXX8 i) S, z( J) P( n3 o

5 I. F4 h- M8 F* w        ┃xa0 ┣━057论一只爬虫的自我修养5:正则表达式6 I1 x' Y. U+ X
1 P+ r/ c) A) E% x1 \+ Y
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━057论一只爬虫的自我修养5:正则表达式% S" f7 {2 y. W0 R8 U: {% x/ _) @2 s
$ z/ ~2 B& U1 ?. [7 Q
        ┃xa0 ┣━058论一只爬虫的自我修养6:正则表达式2
/ b6 d( x! e8 B1 \2 c0 }2 Q% t
" R3 B& h2 K. |! R; k. A        ┃xa0 ┃xa0 ┣━058论一只爬虫的自我修养6:正则表达式2
' y' S4 Y/ P3 T+ l/ Q9 r; f) C! `0 M; a
        ┃xa0 ┣━059论一只爬虫的自我修养7:正则表达式3
! ]& u7 X- U' A5 E4 {  G8 a4 X6 J6 A! w. x& Y- u+ G7 A
        ┃xa0 ┃xa0 ┣━059论一只爬虫的自我修养7:正则表达式3
6 Z- A/ W2 r9 s) n1 z
2 q1 {( i& Q5 C' y% z        ┣━03 Django基于Python的Web框架
; ?2 ?. E* T% w$ k9 z9 y" R* ?' Y+ A9 U/ S% Y7 V9 j& ^5 s
        ┃xa0 ┣━Django-01-django安装1 \1 d; v8 k+ M# x( H& X6 @
6 W# x; T( j8 c9 i" i: X( R; ]
        ┃xa0 ┣━Django-02-模板文件的导入
( ?( Q- p% J" w7 v4 d6 D5 E* o" B
3 f5 U+ U+ `; i& V        ┃xa0 ┣━Django-03-模板变量的使用
6 X, \& y. s* R  Q( v5 ~( m
0 E! p% @* t8 n* E) l, ?- q+ [/ s# D6 D% W        ┃xa0 ┣━Django-04-运算符-表达式
( Y: d0 l. N3 U! a
$ Y5 R, Y% M: P8 G        ┃xa0 ┣━Django-05-URL配置
+ k. {( J# Z  P
. R6 v" N& Y4 y& @0 |. R$ X        ┃xa0 ┣━Django-06-模板基本使用3 _# O. G& {! R5 Z" D% I9 k

* h% _4 X" M3 p, d$ L        ┃xa0 ┣━Django-07-数据库使用-018 x. d  S6 @2 F% r

/ }3 ~! R5 D! c        ┃xa0 ┣━Django-08-数据库使用-02
, H' H' t4 F' X5 h$ U
7 o1 x8 [6 Z( r1 ?% Y        ┃xa0 ┣━Django-09-数据库使用-03
5 R0 b/ m3 ]* l% t, u8 u/ Q; {) Q
, A+ m. S( e5 H) u. J2 H0 E        ┃xa0 ┣━Django-10-数据库使用-04" i( \" d" ~- _9 ^. L% g7 r: z1 M
+ k- i+ y6 x5 r. T# {- l
        ┃xa0 ┣━Django-11-数据库使用-05
* {! y1 Q+ d6 t8 ]- W2 `+ K7 W' m( ^5 s
        ┣━安装包
0 y; j7 ]8 ~  X, R" c: ]
, p9 g( N  r, K        ┣━资源包
5 I4 W6 Y5 l0 F. S8 _  X5 ^+ R0 v
0 P. M/ ?) D; e. t5 S        ┃xa0 ┣━linux基础.zip6 S' v$ v0 |, D# \/ @5 Z4 _
0 q6 I8 P. R! M
        ┃xa0 ┣━Python基础.zip9 @) `: I- v# _1 U( L, s" ^4 b

* U+ J  W0 ?( L# p0 ?% j        ┃xa0 ┣━Python核心编程.zip
5 y; O3 v9 \4 k% m) c1 q/ I
/ \% J1 |6 w( O& r+ L2 \        ┃xa0 ┣━前端.zip
+ \% R0 X3 X6 v# H
6 |4 s/ a+ h) o) e! G; p: n* C        ┃xa0 ┣━微信公众号.zip: q. t- h/ w: V" u
) a3 [: E# u! O4 _7 H0 h' d* N% v
        ┃xa0 ┣━数据库.zip
4 ~  {2 F" u5 z: {$ s; P( n4 L. p: k' I: e8 z  H& A  U: `
        ┃xa0 ┣━数据结构和算法.zip" G7 N, x: r" O9 w2 S
# j7 {9 D. T$ [& m7 x
        ┃xa0 ┣━爬虫.zip* y" ~- s3 e$ k& A8 h# n5 c

' O( M! N5 G7 O9 T% G" @下载地址:' P$ Y4 p: d1 s- `% p
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复

使用道具 举报

阿豆学长长ov 发表于 2021-6-8 16:26:21 来自手机
ttttttttttttt
回复

使用道具 举报

mbmwhfyn615732 发表于 2021-6-8 21:17:28
<<ython视频教程Django编程运维开发项目实战爬虫零基础入门到精通(包含两套哦>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

屎壳郎秧 发表于 2021-6-10 13:31:25
收割一波好资源
回复

使用道具 举报

一叶知秋117 发表于 2021-6-11 19:34:28
2222222222222222222
回复

使用道具 举报

123456848 发表于 2021-6-12 16:20:11
太多需要的课程了
回复

使用道具 举报

sun81ABC 发表于 2021-6-12 20:12:25 来自手机
谢谢分享~
回复

使用道具 举报

123457333 发表于 2021-6-12 21:25:17
<<ython视频教程Django编程运维开发项目实战爬虫零基础入门到精通(包含两套哦>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

寻梦敦煌 发表于 2021-6-14 11:50:22
感谢分享66666
回复

使用道具 举报

散粉的火把煌 发表于 2021-6-14 16:29:10
<<ython视频教程Django编程运维开发项目实战爬虫零基础入门到精通(包含两套哦>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 AD:IT直通车VIP会员全站免金币下载
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

遇到问题联系客服

售后保障

如您充值或开通会员后资源无法下载

本站有售后服务,联系客服修复即可

[联系客服]-[会员充值]

更多课程

由于QQ吞消息严重,网站启用邮件对接VIP会员服务,有事请发邮件到 wangkefuwu@outlook.com

关于本站

VIP介绍 加入我们

售后服务

QQ客服 Email邮件

网站声明

IT直通车(www.itztc.com)是一个IT视频教程、软件、书籍资源整合分享平台
站内所有资源均来自于互联网,版权归属原资源作者,如无意侵犯您的版权,请联系我们删除处理。

Archiver|手机版|小黑屋|IT学习网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2013 IT直通车 ICP证:粤ICP备13026616号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20140196

返回顶部 返回列表