2017Python就业班

  [复制链接]

2214

主题

2257

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
12837
admin 发表于 2021-6-11 15:31:22
27266 103
                 2017Python就业班
教程名称:
xa0 xa0 xa0 xa02017Python就业班
2017Python在线就业班
├─01 基础
│ xa0├─第1节 linux操作系统基础
│ xa0│ xa0├─01.Linux以及命令
│ xa0│ xa0│ xa0├─视频
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa001-课程介绍.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa002-什么是操作系统.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa003-常见的OS.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-unix、minix、Linux操作系统的发展1.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-unix、minix、Linux操作系统的发展2.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa005-Linux的不同版本和应用领域.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa006-命令的介绍、ls命令.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa007-目录结构.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa008-命令的基本格式、ls选项.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa009-帮助文档、历史信息.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa010-重定向.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa011-ls和cd的补充、相对路径和绝对路径.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa012-mkdir的补充.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa013-rmdir和rm.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa014-软连接、硬链接、grep、cp、mv.flv
│ xa0│ xa0│ xa0└─软件
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa0python环境及IDE.rar
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa0前端教学软件.rar
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa0安装环境教学参考文档.rar
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa0开班环境讲解.wmv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa0虚拟机安装包及ubuntu16.04.rar
│ xa0│ xa0└─02.linux命令以及vim编辑器
│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa001-find命令.flv
│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa002-tar压缩和解压缩、which命令.flv
│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa004-df、du、ifconfig、ping命令.flv
│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa006-创建用户、创建组.flv
│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa007-修改文件的权限-重点.flv
│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa009-vim命令.flv
│ xa0├─第2节 python语法基础
│ xa0│ xa0├─01.Python基础
│ xa0│ xa0│ xa0├─源码
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa001-第一个C语言.c
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa002-第一个python.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa003-sublime编辑程序.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa005-定义变量.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa008-打印一个名片.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa009-if判断.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa010-判断一个年龄.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa012-if条件满足或者不满足的时候执行多句代码.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa013-输出多个?.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa014-print一次输出多个变量.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0python解释器.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0商、余数.png
│ xa0│ xa0│ xa0└─视频
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa001-Ubuntu安装软件的方式.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa002-Ubuntu安装服务器.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa003-python的介绍-1.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa004-python的介绍-2.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa005-sublime、vi编辑代码,python运行代码.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa006-第一个helloworld程序-注意点.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa007-python的交互模式,ipython.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa008-注释.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa009-python2中文的解决.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa010-定义变量,使用变量.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa011-打印名片.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa012-python2和python3中的输入功能不同.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa013-变量的类型,以及类型的转换.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa015-if满足时执行做条语句.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa016-关键字、标识符、驼峰法命名.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa017-运算符.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa018-print一次忄生输出多个变量的值.flv
│ xa0│ xa0│ xa0├─源码
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa001-if比较运算符.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa002-if逻辑运算符.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa003-if逻辑运算符-and.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-白富美.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa005-if注意点.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa006-if逻辑运算符-not.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa008-判断星期几.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa010-if嵌套-上火车.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa011-判断白富美-高富帅.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa012-打印矩形.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa013-打印三角形.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa014-99乘法表.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa015-剪刀石头布.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa016-打印1~100之间的偶数.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa017-打印1~100之间的20个偶数.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa03大执行流程.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0for循环.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0not的作用.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0反斜杠t的作用.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0复合赋值运算符注意点.png
│ xa0│ xa0│ xa0└─视频
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa001-if比较运算符、and、or.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa002-使用if完成白富美.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa003-if语句的注意点.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa004-if逻辑运算符-not.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa005-if-elif的使用1.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa006-if-elif的使用2.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa007-while循环.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa008-while循环1-100之间的数.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa009-if嵌套、上火车.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa010-if嵌套-强调.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa011-if嵌套-白富美、高富帅.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa012-打印矩形.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa013-复合赋值运算符.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa014-打印三角形.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa015-99乘法表.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa016-剪刀石头布.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa017-for循环.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa018-break、while里面用if.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa019-break和continue.flv
│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0 xa0 xa020-while嵌套中的break作用范围.flv
│ xa0│ xa0├─03.字符串、列表、字典
│ xa0│ xa0│ xa0├─源码
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa001-while中的break.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa002-while嵌套中的break.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa003-名字管理系统-1-大框架.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa003-名字管理系统-2-添加-查询.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa003-名字管理系统-3-退出系统.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-名片关系系统-1-大框架1.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-名片关系系统-1-大框架2.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-名片关系系统-2-退出系统.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-名片关系系统-3-添加名片.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-名片关系系统-4-显示所有.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-名片关系系统.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0python的列表和C语言的数组.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0列表中嵌套字典.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0列表的下标.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0字典.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0字符串下标.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0字符串切片.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0字符串逆序.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0数字100和字符串100.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0组新的字符串的方式.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0越界.png
│ xa0│ xa0│ xa0├─视频
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa001-字符串在内存中的存储方式.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa002-字符串类型的转换.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa003-输入、输出字符串.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-组成字符串的2种方式.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa005-字符串中的下标.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa006-切片,字符串逆序.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa007-字符串的常见操作.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa008-列表的引入、定义、和C语言中的数组不同的点.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa009-列表的增删改查.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa010-名字管理系统.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa011-字典的引出、字典的定义.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa012-名片管理系统.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa013-字典的增删改查.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa014-while、for循环遍历列表.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa015-for-else-应用.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa016-列表的append-extend.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa017-列表append操作注意点.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa018-字典的常见操作、遍历.flv
│ xa0│ xa0│ xa0└─资料
│ xa0│ xa0├─04.元组、函数-上
│ xa0│ xa0│ xa0├─源码
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa001-遍历列表的方式.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa002-for循环中的else.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa003-名片管理器-for-else.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-列表中的append-extend.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa005-列表的append注意点.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa006-打印佛祖.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa007-定义佛祖函数.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa008-定义-使用函数.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa009-带有参数的函数.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa010-带有返回值的函数.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa011-一个函数中有多个return.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa012-函数的嵌套调用.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa013-函数的嵌套调用应用-1.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa014-函数嵌套调用应用-2.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0元组不允许修改.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0函数return、参数的应用.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0函数中多个return.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0函数嵌套调用.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0函数执行过程.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0列表、元组的定义.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0多个函数的定义和调用.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0字典items的时候 取元素的值.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0实参形参.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0带有参数的函数.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0拆包.png
│ xa0│ xa0│ xa0├─视频
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa001-元组.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa002-定义函数.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa003-定义、调用函数.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-多个函数的定义、调用.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa005-带有参数的函数.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa006-return的作用-获取温度.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa007-函数return、返回-强调.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa008-函数中的多个return.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa009-4种函数.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa010-函数嵌套调用1.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa011-函数嵌套调用2.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa012-用百度百科理解函数的嵌套调用.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa013-函数的嵌套调用应用-1.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa014-函数的嵌套调用-2-要求.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa015-函数的嵌套调用-2-代码.flv
│ xa0│ xa0│ xa0└─资料
│ xa0│ xa0├─05.函数-下
│ xa0│ xa0│ xa0├─源码
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa001-局部变量.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa002-全局变量.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa003-全局变量-局部变量的区别.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-全局变量定义的注意点.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa005-全局变量和局部变量名字相同.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa006-名片管理系统-函数版.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa007-列表当做全局变量.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa008-缺省参数.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa009-不定长参数.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa010-不定长参数2.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa011-递归.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa012-递归的问题.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0b=a的区别.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0全局变量.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0全局变量、局部编程区别.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0全局变量定义的位置.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0函数的文档说明.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0列表、字典不可做字典中的key.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0局部变量1.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0局部变量2.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0引用.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0引用2.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0缺省参数、命名参数.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0递归.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa0递归调用的注意点,内存问题.png
│ xa0│ xa0│ xa0├─视频
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa001-局部变量.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa002-全局变量.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa003-全局变量、局部变量的区别.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa004-全局变量定义的位置.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa005-全局变量和局部变量名字相同.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa006-全局变量命名-建议.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa007-名片管理系统-函数版.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa008-列表、字典、当做全局变量.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa009-函数返回多个值-强调.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa010-缺省参数的介绍.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa011-缺省参数.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa012-不定长参数.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa013-不定长参数2.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa014-不定长参数3.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa015-拆包,元组、字典.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa016-引用.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa017-引用-注意点.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa018-不可变、可变类型.flv
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0 xa0 xa019-递归.flv
│ xa0│ xa0│ xa0└─资料
│ xa0│ xa0├─06.匿名函数、文件操作
│ xa0│ xa0│ xa0├─源码
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa001-匿名函数.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa002-匿名函数的应用.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa003-匿名函数扩展-1.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa004-匿名函数扩展-2.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa005-交换2个值.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa006-知识点补充.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa007-写入数据.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa008-读取数据.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa009-复制文件.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa010-批量重命名.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0eval的作用.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0test[复件].py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0[复件]test.py
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0交换2个变量的值.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0匿名函数当做实参.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0复制文件流程.png
│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0│ xa0文本文件、二进制文件.png
......等等

下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复

使用道具 举报

阿阳937 发表于 2021-6-11 15:37:18
谢谢分享学习~
回复

使用道具 举报

Jacqueline季 发表于 2021-6-12 13:01:58
6666666666666
回复

使用道具 举报

雷JY 发表于 2021-6-14 11:58:30
<<2017Python就业班>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

白刃玄衣及 发表于 2021-6-16 08:28:33 来自手机
下载学习了
回复

使用道具 举报

lishuixiu006 发表于 2021-6-17 19:48:10
谢谢分享~
回复

使用道具 举报

狂风974 发表于 2021-6-18 13:24:13 来自手机
<<2017Python就业班>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

兰905 发表于 2021-6-20 10:55:47
<<2017Python就业班>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

123457108 发表于 2021-6-23 18:19:01
<<2017Python就业班>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

十二音阶囤 发表于 2021-6-25 19:14:27
2222222222222222222
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

遇到问题联系客服

售后保障

资源均已核实确保可用

如遇网盘屏蔽请联系我修复

[客服QQ488090338]-[会员充值]

更多课程

需要帮助吗?请右侧联系在线QQ客服

关于本站

VIP介绍 加入我们

售后服务

QQ客服 Email邮件

网站声明

IT直通车(www.itztc.com)是一个IT视频教程、软件、书籍资源整合分享平台
站内所有资源均来自于互联网,版权归属原资源作者,如无意侵犯您的版权,请联系我们删除处理。

Archiver|手机版|小黑屋|IT学习网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2013 IT直通车 ICP证:粤ICP备13026616号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20140196

返回顶部 返回列表