2020 Python基础知识详解视频教程

  [复制链接]

2166

主题

2202

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
10411
admin 发表于 2021-7-6 12:46:41
26374 103

5 Z1 X8 d2 ^" x) {: I5 A目录:/011 2020 Python基础知识详解# Z# S6 i& M0 c+ C4 |

7 n7 L0 V+ Z3 G- I3 p  z3 ?┣━━section01_Python简介
1 Q: n) A" [( Q5 O4 y: k( C% ?# j
┃    ┣━━notes.txt! @8 u7 ~+ B% C% i, u+ M

8 U6 ]* M+ a( W' L$ @2 y* S/ _┃    ┗━━section01_Python简介.mp4
  D: y, d6 v* M
: t# H9 [9 V5 Q  g7 g┣━━section02_本地Python环境搭建
0 q+ w* F7 x* k: d- {: E
# {+ O% ]9 \, Z% H. T- l┃    ┣━━jupyter_demo7 ~7 j( ?  o" L; m
4 u1 @# }3 H9 N7 S! H
┃    ┃    ┣━━.ipynb_checkpoints
' d: x: d( w1 z2 D% w4 s/ I' l9 {4 m, j- W) ?, c% \
┃    ┃    ┃    ┗━━lixiaohua_demo01-checkpoint.ipynb
! \! F: X, O6 ?; A& _8 T: e4 C% F$ G# {! f
┃    ┃    ┗━━lixiaohua_demo01.ipynb
7 v4 T8 s) ~' {7 n: V' T  D6 T6 \5 z% o9 x* C. h( {& {7 O
┃    ┣━━pycharm_demo
, w  |1 u" _. H; s+ A, d- X8 \3 k
' }! x6 E. M0 A  M, k0 N$ P┃    ┃    ┣━━.idea
; ^- D5 w/ y) n" f$ f
8 l" V/ A5 k% h) }( L- G; S+ b) ^┃    ┃    ┃    ┣━━inspectionProfiles. m$ n. k* S: Q3 `  K# v7 [

9 j# @% @: [7 N% d6 F┃    ┃    ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml
+ e7 l/ j* M  {$ n9 L
! s5 f! B2 V6 b& Y┃    ┃    ┃    ┣━━.gitignore
2 D. ^. Y# q3 _( ]9 d: T$ Y2 U/ W, W* |
┃    ┃    ┃    ┣━━misc.xml
' H% D9 n2 g5 Q# `" e6 ^
3 [8 Y* l; Z6 w  X8 I┃    ┃    ┃    ┣━━modules.xml# o& m; `0 X- M; E) G% |) i* W

6 {2 e7 M) @4 ]# U& D5 }) s┃    ┃    ┃    ┣━━pycharm_demo.iml3 o  a- ~) q/ k" d5 u- J) e
* o4 S4 e( {! {  _" D% [+ D
┃    ┃    ┃    ┗━━workspace.xml
5 v% `4 I! U% H) Z
' X/ {0 L+ j! K' i6 c7 w$ b┃    ┃    ┗━━demo01.py& C1 J; w# B' E
$ ?) T# e+ h/ u6 `* O% M! W
┃    ┣━━notes.txt
+ ]3 C. C* D+ y- \$ I8 L7 I2 F7 e4 b) c8 I( L. o1 M
┃    ┗━━section02_本地Python环境搭建.mp4
3 f( b. @+ y7 B
# k: R1 u( c8 ]6 A: _5 X" Z┣━━section04_变量和常量
; y1 ]8 [5 K8 F  ~& j2 _2 N( [) p3 w5 I8 P5 f
┃    ┣━━.idea
- |4 p) E* E/ M9 B8 {6 @8 L9 g& ^
2 |: F, a, H5 e" l┃    ┃    ┣━━inspectionProfiles/ J& S; L( m' n: y
6 \2 D9 r, d5 D! A+ e5 W& @* p4 v2 \
┃    ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml( N) ~7 p- h, j
/ E+ U0 I  z3 D; ~
┃    ┃    ┣━━.gitignore
; s# ^( ~+ d$ {" @# V9 C6 k* C$ N4 q& M7 x4 }
┃    ┃    ┣━━misc.xml
3 m+ \. `$ x+ O- f+ b9 R5 ]# q% T; d! O' e0 _1 H
┃    ┃    ┣━━modules.xml: p. ?6 ]$ [( X1 j5 P' K( h9 _
9 G! g% c7 R4 _
┃    ┃    ┣━━section04.iml
; Y7 M$ C% y- P& }
. d' X" `* `  Q: [┃    ┃    ┗━━workspace.xml5 j( A1 X* @& S# @, F7 k
' b( n, n4 n: H' L/ K
┃    ┣━━demo01.py! R3 z/ k. }; ~" c4 P& U; G

( {/ j4 ?! q6 I$ `┃    ┗━━section04_变量和常量.mp4# a0 Y& j, k3 y5 B

( Q8 h& O7 \, G2 r5 `0 x( P1 m6 }- k0 }┣━━section05_字符串
: w/ w$ O4 ?# Z6 O
: Y6 T1 w0 v  }9 y7 R7 L8 K┃    ┗━━section06_字符串  h$ D# G; s0 C

4 T; b$ d' Z: ^! Q6 t8 a' W0 |┃          ┣━━.idea0 k& e$ [5 n$ b$ v( z
. c# r  A. `  }$ P6 _
┃          ┃    ┣━━inspectionProfiles
- Z% E% v" ^( c( r5 \' G2 u' w6 e$ K
┃          ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml, g) ]# l) K7 h% ]
; e8 E1 ]& A& [$ O4 p& p; v% |
┃          ┃    ┣━━.gitignore$ F; w$ N2 I6 F: y
+ P! q: s. R+ v! p4 S
┃          ┃    ┣━━misc.xml' E1 h; R# ^0 l& o

# [- v6 l2 z, C6 E; Z2 ]6 S┃          ┃    ┣━━modules.xml
! @0 T; g8 x+ [& r1 k& I* x
* T% ?/ J& Q; Q! k% C0 B) t. a┃          ┃    ┣━━section06.iml& Q9 |. L0 ~6 X  T

1 C' O9 N  W& i( }& |) x┃          ┃    ┗━━workspace.xml& _( T3 F- \$ a- O# w
4 @$ H! h# X6 Y7 T( \7 u
┃          ┣━━demo01.py
) \0 M9 a; j+ P
% A( \' F: d6 ~* t┃          ┗━━section06_字符串.mp4
/ R8 A' e2 _1 w; E( L5 U
5 a4 G: [0 e/ h/ w┣━━section06_list列表3 h6 D5 A, `4 l; A1 i4 d+ d0 g4 z
6 Q7 u  ~2 @3 m6 n. H4 V& C
┃    ┗━━section07_list列表
6 [" e) G: F9 _3 e
% G4 N1 Z5 P( Z# G" p3 P0 D) g┃          ┣━━.idea
  F5 H5 a) M6 C9 ]2 _7 d( n$ c, w' h" c/ n9 l& W; d
┃          ┃    ┣━━inspectionProfiles
% d0 e& l% }- m: b; [$ n7 J; t1 d$ j
┃          ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml
. p/ {2 j) d' `6 @  e+ Z& d  ]0 o
# W. i# N; }8 v* w" U┃          ┃    ┣━━.gitignore9 J2 C# a+ V. l4 z

& p- D1 u  O2 A. ~1 ^8 C┃          ┃    ┣━━misc.xml
$ [$ f( C' _/ c+ J0 S. A' h7 h3 D, N6 E
┃          ┃    ┣━━modules.xml  o6 `: `+ X$ b, h0 U
, I  n* w7 }2 R3 v* _  C
┃          ┃    ┣━━section07.iml
2 X# s0 t6 |9 B9 p/ [
5 g% f( K8 j  C! C, {% \┃          ┃    ┗━━workspace.xml3 Q$ ]- Z8 p( F3 y- b% U7 v

* p/ \8 ^& _  c/ N. p# t8 H7 o┃          ┣━━demo01.py7 B1 {5 \8 c- [3 G! D

+ k- `, }# ~) U5 r; Z3 j4 U" U┃          ┗━━section07_list列表.mp4  {( h' Y% N3 y% H% h: X

: q& m$ s* |5 y) K' ], ^# {┣━━section10_函数: @8 ^' b- ]+ ?" e2 r& F7 \% o' W

  t% W6 c% z) F' f7 r┃    ┗━━section14_函数( O5 S; @; W* @
! M) V  q3 O( q: x1 Y- @& `
┃          ┣━━.idea
0 ?& c+ i- V3 _3 G3 p/ _7 Z- I0 W( ^. R# M; Z0 {/ E3 a- t
┃          ┃    ┣━━inspectionProfiles- r- D' T/ w8 M! a5 D3 Z1 I
1 A+ C0 D9 j/ q
┃          ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml
0 W0 p1 B7 A5 Y& K/ m  w6 Q
& _9 S& X/ \4 M- q" M┃          ┃    ┣━━.gitignore2 K1 \1 i# `8 }# q' i5 ~$ L

% h- B! j2 p5 a$ O  I┃          ┃    ┣━━misc.xml# R- j) r& u) d$ a9 }+ I3 L' q

$ J. p5 F+ {& W& z$ O" g! `┃          ┃    ┣━━modules.xml
  s* ?3 [. q. y- D7 g! S! b2 v! l  G5 ]# z8 Y: o
┃          ┃    ┣━━section14.iml0 A. C! ?) P- c2 `5 Y, U

* I9 f8 F. v; y8 s: A- k$ {5 e* Y┃          ┃    ┗━━workspace.xml
/ `9 d6 J2 T% q# Q, @& o
2 t6 k9 ^# X* {4 U& E: M6 c% b: `┃          ┣━━demo01.py& r7 o( T: I. ~: Y$ _+ y

5 Y  N  p& A  U┃          ┗━━section14_函数.mp4
: Q, S( |' k, G! }' d" S  H4 A6 J" L* e! @/ `
┣━━section7_dict字典1 J0 {8 U* B4 `  d5 W% l# K
3 }2 D& _0 K0 r& ]9 A
┃    ┗━━section10_dict字典
. B6 r/ m) ^( s0 N6 P- a" w* a, ?& }$ M; L8 L( n5 w, w
┃          ┣━━.idea
, p2 t3 }8 p3 U" D  x8 m4 d7 B8 q) m  u3 ^& O5 m4 a$ h
┃          ┃    ┣━━inspectionProfiles
) U: L" T3 {! |7 q7 b9 E9 M& h- s! b  |( P( p) p" c6 i6 O
┃          ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml
" \* m& L7 _- m
' v+ N5 E" ^6 M8 d! Q. B┃          ┃    ┣━━.gitignore" D7 C. [$ I: G4 _1 x; O, p

: {# l8 r9 ~+ d5 J4 e┃          ┃    ┣━━misc.xml  K0 }+ F* _* w/ |! T3 J" \
9 q* d  @  E- K" d: y
┃          ┃    ┣━━modules.xml
3 U  X  ]1 F9 Y" x- P% @* J- Y5 [0 K3 t* b5 m7 z  s: D
┃          ┃    ┣━━section10.iml' ^6 a4 s" d. O

& i. K  p( z- ]1 U  Z7 R2 y0 O┃          ┃    ┗━━workspace.xml
5 N2 H- v; |( z: Z3 d8 `
# _0 _7 d4 j. x; {5 g┃          ┣━━demo01.py
2 F, M6 i" _5 j
% [4 ^$ M+ m6 ~& G┃          ┗━━section10_dict字典.mp4
' |$ h% X2 H1 O3 ?, ?- b9 X; R# O+ Q6 z" X8 `+ b3 U, h" P
┣━━section8_if条件判断; x7 y. u+ R7 Y! C- [' ?
! I% F" j, ]! @* d% j- P
┃    ┗━━section11_if条件判断( k* _1 }3 D* X! D1 N+ R% M7 Z7 m

3 j7 E' c: a* j: r; D8 [┃          ┣━━.idea4 F1 i" w" m: n/ T% N, ~( d6 T6 [

2 J: |! @; m+ l+ N' x3 u┃          ┃    ┣━━inspectionProfiles1 p! P1 t* o& m8 t* @1 \, o& U! l
9 |7 V$ b3 y' e) @) i( G0 U
┃          ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml
* V; |0 u! j! ]9 n2 X, [4 H! f$ T; r% S; N% t4 a+ r  s" n
┃          ┃    ┣━━.gitignore) t& Y+ g8 M, J* P- m+ h7 }
0 ^$ Z; i, V  f! m/ q5 \9 U
┃          ┃    ┣━━misc.xml) O# N$ X) O/ u. U) b% v' W  q

9 e; W5 m( Q. W( W: R  m┃          ┃    ┣━━modules.xml9 n2 P( C3 Y7 O9 w# I

+ o* V, q. |% ]5 ^& L/ ^: |┃          ┃    ┣━━section11.iml- o4 j% F- }6 Z- H+ M
6 Y% @$ A+ @4 M" R  l
┃          ┃    ┗━━workspace.xml% ?) m8 Y2 d5 B
' {* b# Y( t) \8 Q7 h# v7 ?
┃          ┣━━demo01.py
0 I; Z. w; a. D+ K
8 v; \  v: `/ e' ]! Y0 T┃          ┗━━section11_if条件判断.mp4( y2 x! S- P4 t. P2 m
7 b% U4 G5 [5 @' A8 M
┗━━section9_for循环
1 c! ]- E0 ~. F( W8 p6 V! ~$ R. Q3 y+ f) V. a& W8 j
┗━━section13_for循环
  ~/ q0 ]% B8 U+ o$ k8 G5 h* A0 x& a6 ?1 `" y/ m7 `$ A. }
┣━━.idea+ O6 U2 N! }& O2 ?( o
  `; E- G+ W- L
┃    ┣━━inspectionProfiles
6 ?8 ~7 j. C& Q/ V0 t& y  Q- u/ o) g
┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml
( h3 t! E. j# D& Q! L# M9 o
$ x) y8 H" h' `, N% J7 P' l' J# P┃    ┣━━.gitignore" l7 r2 V  f" ]. J% e0 y

* f0 d6 q7 _# u3 }/ r  s┃    ┣━━misc.xml. E/ C* R& ]$ V" f9 F% ~6 I& P7 y1 \

2 f8 O% b3 K' f4 X, h# v┃    ┣━━modules.xml
" d  k/ B7 L/ o; y, ]# k* ]
" D& f7 A: \, v2 i┃    ┣━━section13.iml& A8 U% I& m7 v+ i2 o; ]6 F
% G" i5 w8 U6 V! Y! D; d' z
┃    ┗━━workspace.xml( d9 _5 ]: U) ?" Z- `
4 X8 C. b0 e, z
┣━━demo01.py
% _" P: c% S4 {% ]2 t
2 w% Q4 P1 A' d* h! L6 E, W& [0 J┗━━section13_for循环.mp4
# i& x+ S) M( T# k- l% [0 ]7 K- C/ a1 a, ]1 F
  c$ E3 B  L( W7 ?+ q6 K' k- G
下载地址:
' ]4 j  R( a+ \
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复

使用道具 举报

123456848 发表于 2021-7-6 12:51:46
6666666666666
回复

使用道具 举报

蓝毛凤凰都bv 发表于 2021-7-25 17:14:32
ititititititititititit
回复

使用道具 举报

彩云彩2017 发表于 2021-8-1 08:35:46
<<2020 Python基础知识详解视频教程>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

上善若水8L8 发表于 2021-8-2 18:57:51
感谢分享66666
回复

使用道具 举报

luly靓 发表于 2021-8-2 21:31:21
<<2020 Python基础知识详解视频教程>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

浪漫无边际缺 发表于 2021-8-4 16:43:12
1111111111
回复

使用道具 举报

爱可电子蓉 发表于 2021-8-5 22:37:37
111111111111111
回复

使用道具 举报

晓晓红青蜓吧 发表于 2021-8-13 14:08:22
<<2020 Python基础知识详解视频教程>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

淑侠 发表于 2021-8-17 20:19:35
好东西拿走了
回复

使用道具 举报

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 AD:IT直通车VIP会员全站免金币下载
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

遇到问题联系客服

售后保障

如您充值或开通会员后资源无法下载

本站有售后服务,联系客服修复即可

[联系客服]-[会员充值]

更多课程

需要帮助吗?请右侧联系在线QQ客服

关于本站

VIP介绍 加入我们

售后服务

QQ客服 Email邮件

网站声明

IT直通车(www.itztc.com)是一个IT视频教程、软件、书籍资源整合分享平台
站内所有资源均来自于互联网,版权归属原资源作者,如无意侵犯您的版权,请联系我们删除处理。

Archiver|手机版|小黑屋|IT学习网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2013 IT直通车 ICP证:粤ICP备13026616号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20140196

返回顶部 返回列表