2020 Python基础知识详解视频教程

  [复制链接]

2115

主题

2129

帖子

3万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
37372
admin 发表于 2021-7-6 12:46:41
25432 100
2 m2 ?- o8 m; f; W$ N
目录:/011 2020 Python基础知识详解8 A2 ?, ?3 o8 B. L$ \: ^" F

' m1 w8 m2 ]) _┣━━section01_Python简介: t' \7 b: T3 ^5 z8 U/ H$ n3 }

# |+ `4 t3 {. A+ E$ G┃    ┣━━notes.txt- U* w: D: L. D/ ^0 S0 `
0 v  t$ _) |) J# D, x. K7 p
┃    ┗━━section01_Python简介.mp4/ L) a  ]  A; ~5 c
1 |3 w3 [& S! Q
┣━━section02_本地Python环境搭建
6 V) B% _( b' o2 a, V( W1 o, d) Y' e* N: ^* }' n( Y0 U3 B
┃    ┣━━jupyter_demo5 V) D" ?9 J2 @9 Y+ P4 H! f
, p/ A- x, C; F" m
┃    ┃    ┣━━.ipynb_checkpoints
# m+ }; B) c+ H/ f5 r" I8 u( y5 F( b+ v3 G5 z( \
┃    ┃    ┃    ┗━━lixiaohua_demo01-checkpoint.ipynb/ `/ G; W) ^8 m1 j6 L5 {3 a7 x' G+ N
* g3 F  [6 v- K4 x
┃    ┃    ┗━━lixiaohua_demo01.ipynb9 f# Z/ ?3 t3 ?- e
: M; \% D; C9 E0 N
┃    ┣━━pycharm_demo& H# u. D; \9 {1 W0 ?

! `# n+ X) S5 p4 N- b9 Y. t┃    ┃    ┣━━.idea
8 N4 ]  s, A4 ]: ]1 M
4 ]) _) a, M3 c" l* N( |; t: i┃    ┃    ┃    ┣━━inspectionProfiles2 O3 n3 S, q5 Q9 E' N

& @2 h* W! F6 {$ e; q┃    ┃    ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml
1 Y/ _% X7 {$ Z( t2 K
% _7 m( @( r9 ~1 C! ?! @$ |4 K┃    ┃    ┃    ┣━━.gitignore
$ u; S, _+ c, Q7 B& g" a4 X' b9 P, T% x$ E$ A& }
┃    ┃    ┃    ┣━━misc.xml5 V. t# l5 M; v7 e, O4 L
; t% {' M0 n$ l% y
┃    ┃    ┃    ┣━━modules.xml
0 E9 e5 p  d4 ^
( e& ]$ O3 z# }7 R. Z' {0 t┃    ┃    ┃    ┣━━pycharm_demo.iml% ?. ]( U8 ?# @3 C) t
. j/ Q2 D4 ^  `' x9 g( G
┃    ┃    ┃    ┗━━workspace.xml6 D' S- s0 X8 j' {" X6 @/ E8 R
/ I: ]$ T; G, m0 [/ C* Q. c
┃    ┃    ┗━━demo01.py
) q- h2 ~1 a/ `* Y& A& W4 e2 [! n& Y0 K$ u0 S  p( e9 M
┃    ┣━━notes.txt9 o0 P) q" z$ K
0 p0 h) M1 O0 O$ o$ G
┃    ┗━━section02_本地Python环境搭建.mp4
6 n2 L" e) W& I7 I1 j8 e+ y' I6 B" U) _0 u& Z% U
┣━━section04_变量和常量
6 p- C3 U! z: C- ~
1 u! n6 v0 N1 @* ^┃    ┣━━.idea
& |1 u3 R4 m8 k: B6 u) z' K9 O9 {9 O) e7 N9 d, |9 F3 c
┃    ┃    ┣━━inspectionProfiles  J& s, _: O' D- ]" n6 z

. w7 n5 Q% }7 J0 }4 n6 r┃    ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml. W' Y: l3 H) l+ Q. W
# G- t% u2 x7 M
┃    ┃    ┣━━.gitignore1 \7 R  a  e9 M( ]8 B

; I' J; b2 ?" _: u5 E- h2 I/ c┃    ┃    ┣━━misc.xml! k+ g6 i7 b' p/ Q2 J

3 @( T' t' Y9 N3 u+ O5 ~' Z9 t' i┃    ┃    ┣━━modules.xml
3 U6 q. q, ]3 D$ v5 G" E' n0 v
, f) |8 i/ \# D' J0 d- b8 ~  z┃    ┃    ┣━━section04.iml
# C! M# g9 q  t/ S1 ]
4 |. D! a/ q$ ~$ }┃    ┃    ┗━━workspace.xml
% `' d4 M# Q& k( W) ~7 Y* W3 W# J4 g4 Y! J
┃    ┣━━demo01.py
- p; [9 x& G7 {/ X  z/ i- `% o
┃    ┗━━section04_变量和常量.mp4
) i5 r8 R; Q9 Q7 C* Z
( X% _+ u( B: n7 b( j" o┣━━section05_字符串/ v! C  f. F7 [4 g& A
' V  y2 n; b5 B/ m5 P5 g4 F* L. i
┃    ┗━━section06_字符串
  k! }5 b4 |. ^0 \5 _2 p$ f4 n+ M- r' t3 t: r' K. G% X; `6 D
┃          ┣━━.idea
  E' |% s. h0 `3 I6 ]' {
& t3 V& |6 }0 v8 ?2 G┃          ┃    ┣━━inspectionProfiles
( m; U# I* ~& t) p* _3 |/ @0 n. ]4 R
┃          ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml
# H& N% g! f6 w' f
7 r  N  ~. m0 G* ^! S/ a: P! g1 v┃          ┃    ┣━━.gitignore
5 a- x% R, p- ?* h( O' ^+ C4 N8 c
( j% Y* O3 K2 [/ Y0 ]┃          ┃    ┣━━misc.xml' Q( N* _0 x) z6 P- r. a0 `  [

6 @3 d" l9 ~1 T; N┃          ┃    ┣━━modules.xml, v4 P6 y# }! N* o5 C
# T0 b2 a: X: v+ [' O$ f
┃          ┃    ┣━━section06.iml+ y3 ^3 h2 w& F
! c8 q, h* D" ~8 [- j
┃          ┃    ┗━━workspace.xml
+ S3 v' G: S9 |3 O$ M7 ?3 y; h+ }5 R
& J2 E+ N  q4 F, ?) Z' q, P1 [┃          ┣━━demo01.py
% {* C  w# m! H" o3 x1 D( z3 x5 C# P+ U; T' L
┃          ┗━━section06_字符串.mp46 L3 n1 H$ o/ Q, r
" i) P( M* _. {7 Y/ i$ l, i
┣━━section06_list列表
' K/ o" I) n3 o' A
6 Q* G+ C1 J4 a* M$ {7 C┃    ┗━━section07_list列表
$ T. }- |' {1 R  {0 o
. T: ^- x# c5 ?  ]. |" K/ X┃          ┣━━.idea" h0 I. G( {1 T% c0 B

* e! Y: L9 z4 K; w6 L┃          ┃    ┣━━inspectionProfiles9 P* `2 z& C5 D
, h$ i1 V1 K  G7 g$ X) m8 j
┃          ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml1 p$ v" l2 v$ F
$ @' V* L- a* U. T
┃          ┃    ┣━━.gitignore  B' O9 I/ U! r* Z

. Q' I7 I, D. m6 o5 X) G: A' H! h┃          ┃    ┣━━misc.xml! \' ?6 g. C% H0 t  k
% \7 N" e5 h2 m
┃          ┃    ┣━━modules.xml. H1 f( M  h+ F6 R/ A4 o0 M

& R: Y( E' s3 d* z# o9 k' c┃          ┃    ┣━━section07.iml. D5 I1 P- n# J. h9 Q

3 O4 t# L3 I0 k+ m9 G, ^& Q3 q┃          ┃    ┗━━workspace.xml
" q, v) ]* D# H- A6 I+ n  N' W6 y8 A- t3 o( a8 B9 j
┃          ┣━━demo01.py
- o$ F1 |7 M# c2 E' \) C) @' T
4 z% ?, @& v) q( F┃          ┗━━section07_list列表.mp4. s3 m4 N9 Y& N% x

# s/ Y* M* L0 \/ |$ v: }┣━━section10_函数7 x5 n4 ]. D9 q% `# a

8 B4 Z" A  J0 X& z% O2 T┃    ┗━━section14_函数1 W  T. t. }" J

. c. k! z! B( q$ G- A9 h┃          ┣━━.idea5 p% w  U3 H1 R; }: T& {! A7 a
4 D% d$ c9 \3 ^. ^
┃          ┃    ┣━━inspectionProfiles
$ ~8 g8 n; s2 G  u& Z4 }  v8 p2 G/ u
& Z; x& d  O' u& ]  h' X5 p/ ]┃          ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml
. r& G' z( X3 V; g3 a' A3 h6 [  a& x' Q: r
┃          ┃    ┣━━.gitignore8 ^/ C+ O# C! D/ r2 u" u
- |) I& [8 d* M: e' T, @
┃          ┃    ┣━━misc.xml
5 C( x* u* `# K' o- D9 A/ E( u* I
┃          ┃    ┣━━modules.xml
0 T5 @" L$ z; V. H* j7 S' P" b. s
┃          ┃    ┣━━section14.iml
( G) ]: ]! B. y1 t/ q: C/ D1 W. w" F  |5 r# n
┃          ┃    ┗━━workspace.xml- z( T/ F1 r$ |' @* g

. U, V  a; e+ _: b┃          ┣━━demo01.py4 ~" ~) u, S9 I7 P
( C# K5 ?/ r0 K( H( `1 Y# a8 F! j
┃          ┗━━section14_函数.mp4" K) o" y6 Z. P, Q
  h3 c7 S0 \3 [1 ]4 q; m
┣━━section7_dict字典
0 }0 y# q( W+ P6 B8 U/ ?$ ]$ A
& h1 O: C$ q9 P/ t$ n┃    ┗━━section10_dict字典
' ^' J6 ]; k' H8 n1 B) Z( x: O& a( T8 G
┃          ┣━━.idea( ^) A) ?7 V8 W4 A6 q: V/ q

" A- S8 J3 U* `┃          ┃    ┣━━inspectionProfiles
$ }4 v; q: O  s4 m/ d4 s
: r& A; P7 q6 b! z; _┃          ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml4 X9 Y5 M+ R6 H% y, |. j
4 k% a/ y4 c  n8 T' q0 C, g: T
┃          ┃    ┣━━.gitignore
7 M! o. @" c" _4 c5 Q5 y' j# l
6 v, h9 x( l3 K0 n1 M- e5 C% K0 w9 _; {┃          ┃    ┣━━misc.xml, u8 S! I. J. H" J. g1 Q9 c

4 m1 u" l5 T1 T8 z5 `) p; ?# b┃          ┃    ┣━━modules.xml; V0 M8 j' w; Q! J

, {4 b8 e, g, u+ U! C1 \  G┃          ┃    ┣━━section10.iml: m+ h' A6 R3 [! X" q& l/ c2 _8 [

% o* c# k* ]" C' w0 }┃          ┃    ┗━━workspace.xml* A7 }# l8 ]  G% J; P# S

& T' W; q* f( T, x! d! s* u- M0 P┃          ┣━━demo01.py& m6 J  _  v( {0 w

, ?7 h9 b7 K4 ]) d1 n+ D* c┃          ┗━━section10_dict字典.mp4: g7 F; J8 G& u1 |. {+ d  L8 z& s
1 J9 Q% B' i6 P. E
┣━━section8_if条件判断
4 |" n; f& O% v
1 g2 J) u4 v% F1 I' j7 Z┃    ┗━━section11_if条件判断
2 ?7 L' L- E3 f! R+ Q
. \( ^. e/ i! I, ^┃          ┣━━.idea
. g: }! Y5 ]) F- L. [
" b2 |1 H, z' P' d: K┃          ┃    ┣━━inspectionProfiles
( O( P" t) z8 o) d  Y* I- @1 |5 H0 v6 ^
┃          ┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml: N: {% e  \) q( D! R* Q

8 j# h! H0 Q/ v& O┃          ┃    ┣━━.gitignore
$ k1 L- e, W7 v: ]' h# _( N3 y: j# j& P4 m, c
┃          ┃    ┣━━misc.xml' A+ \. C7 R4 X* x6 e

0 Z7 E$ ^3 s) E7 E! b2 J┃          ┃    ┣━━modules.xml( {0 k0 ~/ p2 P0 ?$ \* p. @1 x/ A
: P8 h8 {& v8 Y) E- L0 K5 I
┃          ┃    ┣━━section11.iml5 O! O# N! E0 O( y* b+ N* J

) _2 |1 P3 r8 M; Y* h  O, \┃          ┃    ┗━━workspace.xml
) M0 U9 E# E3 p5 O: x' t0 K3 u  L' I7 |4 ?. Q
┃          ┣━━demo01.py+ v3 m% B* V. ]9 E
( k7 e2 |- o% m8 ]/ O6 }0 `
┃          ┗━━section11_if条件判断.mp4
% w' f- w( {& \) v' l2 o# y
% y4 V  j. n; V! W7 C, ]! Y┗━━section9_for循环
% C3 x+ K7 p) U& W0 ?  i, d; T# ~. P3 `% ^: D! L
┗━━section13_for循环6 k  r8 D) P# X* N) T
4 f: ]1 Q, S, Q. v3 A1 s* O" `& F2 ^
┣━━.idea: i; ^/ x' N$ T5 |! B/ w
- x% D2 m" p2 Z' d% \7 ]  X
┃    ┣━━inspectionProfiles
0 w& {& w* V% [: W! A
& h9 Z, V& g/ d2 o┃    ┃    ┗━━profiles_settings.xml: c& k- A: m1 {: G6 E9 }

4 g+ S2 @. U" `% m4 A┃    ┣━━.gitignore
' _$ n/ H, w  E; m$ }( [# B
* S( b( g! B* H┃    ┣━━misc.xml7 O: i: `& W! H& i
- l& X4 P5 e9 J; d( d) W
┃    ┣━━modules.xml9 v) G5 p& A3 f9 G" M, S9 }

0 d! Y0 {$ P1 h8 k( t- d. I; J; P┃    ┣━━section13.iml+ G+ `9 w3 x, S8 }$ h6 n5 S7 {- I

5 t* P+ J( w; q* w5 f┃    ┗━━workspace.xml; c; ]3 I2 N3 _0 B( z$ P

* m# E& l: h, _┣━━demo01.py7 M) j$ x3 o% I7 U% q
8 }0 y+ |" k4 B
┗━━section13_for循环.mp4
" `$ n( [- c, F* w2 [
9 H% l) g' z, V+ L  m+ H6 ~# Y8 V/ b) V
下载地址:! R. V  D* U- D# ~5 n! p
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复

使用道具 举报

123456848 发表于 2021-7-6 12:51:46
6666666666666
回复

使用道具 举报

蓝毛凤凰都bv 发表于 2021-7-25 17:14:32
ititititititititititit
回复

使用道具 举报

彩云彩2017 发表于 2021-8-1 08:35:46
<<2020 Python基础知识详解视频教程>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

上善若水8L8 发表于 2021-8-2 18:57:51
感谢分享66666
回复

使用道具 举报

luly靓 发表于 2021-8-2 21:31:21
<<2020 Python基础知识详解视频教程>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

浪漫无边际缺 发表于 2021-8-4 16:43:12
1111111111
回复

使用道具 举报

爱可电子蓉 发表于 2021-8-5 22:37:37
111111111111111
回复

使用道具 举报

晓晓红青蜓吧 发表于 2021-8-13 14:08:22
<<2020 Python基础知识详解视频教程>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

淑侠 发表于 2021-8-17 20:19:35
好东西拿走了
回复

使用道具 举报

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 AD:IT直通车VIP会员全站免金币下载
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

遇到问题联系客服

安全保证百分百处理 

如您充值或开通会员后资源无法下载

本站有售后服务,联系客服修复即可

[联系客服]-[会员充值]

更多课程

由于QQ吞消息严重,网站启用邮件对接VIP会员服务,有事请发邮件到 wangkefuwu@outlook.com

关于本站

VIP介绍 加入我们

售后服务

QQ客服 Email邮件

网站声明

IT直通车(www.itztc.com)是一个IT视频教程、软件、书籍资源整合分享平台
站内所有资源均来自于互联网,版权归属原资源作者,如无意侵犯您的版权,请联系我们删除处理。

Archiver|手机版|小黑屋|IT学习网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2013 IT直通车 ICP证:粤ICP备13026616号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20140196

返回顶部 返回列表