[Python] 某马2017 Python就业班 视频学习教程 Python编程视频下载

  [复制链接]

2207

主题

2250

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
12220
admin 发表于 2021-7-7 14:53:14
27068 103
          01基础

: P, J9 p0 W1 U8 o9 m02Python核心编程 ( z6 r6 M6 u7 P6 k: O

03数据结构与算法 , R6 J& K& x. q: ]8 r. s

04数据库 + @# ^  w9 o' l* m9 [# [- a

05前端

& V+ Y8 D3 N$ f1 N7 l4 S) Q06django

! D: R4 m- n- I/ E( N07爬虫 ' Y& Y' Q+ V! t. ]

08 tornado 2 X$ ^) L. V7 V

09shell和自动化运维 ! g! {$ Y4 n, j+ l& a' N

课件和资料 ' ^! ]0 j9 o4 _7 ?3 f. O& }6 M

. E( ^) q) m+ E! c

" f* N4 a- `. {! q

├─01基础

4 e" P3 n# j& z. u│  ├─第1节 linux操作系统基础

0 U7 s# M7 K: H. F" G- o* o│  │  ├─01.Linux以及命令$ x7 h9 j  u" V( C1 C, o' ]

│  │  │  └─视频% D1 G% i3 l8 _/ x  a. Q

│  │  │          01-课程介绍.mp4: i3 ^+ V( S% p$ e0 Q0 F) o) L2 E

│  │  │          02-什么是操作系统.mp40 E; X/ e% Q; I3 l0 d/ v; |0 g

│  │  │          03-常见的OS.mp4! P4 k7 b* L:

│  │  │          04-unix、minix、Linux操作系统的发展1.mp4* M; ^$ G( p6 B* x, ^1 `

│  │  │          04-unix、minix、Linux操作系统的发展2.mp48 b0 J- c3 g& m' s5 V/ A7 2 w

│  │  │          05-Linux的不同版本和应用领域.mp48 a( Z  b8 C2 {' A0 o' c3 x

│  │  │          06-命令的介绍、ls命令.mp44 k$ U% h. K7 G' S9 P* R$ Q

│  │  │          07-目录结构.mp4

; y/ a. c1 E2 P, M7 b│  │  │          08-命令的基本格式、ls选项.mp4' K( y  Q& m1 c* _4 {9 A! [

│  │  │          09-帮助文档、历史信息.mp4; ^+ j: t! S4 {

│  │  │          10-重定向.mp4

6 `" |) Q. _5 I# M5 ?& B│  │  │          11-ls和cd的补充、相对路径和绝对路径.mp4

8 K. I' e0 v9 w│  │  │          12-mkdir的补充.mp4& t# Z/ f1 U( o

│  │  │          13-rmdir和rm.mp4) o3 M. i8 @8 E% m6 i* L, ~6 v6 |

│  │  │          14-软连接、硬链接、grep、cp、mv.mp49 W5 A7 D! N* [1 p

│  │  │         

5 P$ |! e' G( Y. # j│  │  └─02.linux命令以及vim编辑器: Y* i) J6 M% V& _- H& ]- M2 H

│  │          01-find命令.mp4

# `5 O  ~" s( S+ L9 F& |0 h│  │          02-tar压缩和解压缩、which命令.mp44 m: S2 v) ?) ^- M3 Q& s

│  │          03-cal、date、ps、top、htop、kill.mp4  y/ x) v7 h) B/ R5 {  p3 n5 {

│  │          04-df、du、ifconfig、ping命令.mp46 z0 @( Q* Y# W! F5 C( V2 X  o

│  │          05-useradd、su、exit、ssh、whoami.mp45 N$ K$ _- }3 A2 B2 j

│  │          06-创建用户、创建组.mp4

( b9 }- h1 N3 j# ~: T, f# j1 ^│  │          07-修改文件的权限-重点.mp4

) Z- 3 x( ~$ F) Y0 `. R' h2 q4 N│  │          08-gedit、sublime.mp4

' i8 X  r; }/ J3 a│  │          09-vim命令.mp45 B7 j3 p( Y5 r1 I

│  │         

$ p0 t* a+ E" t2 @9 P8 f│  ├─第2节 python语法基础. e7 s8 u# w! d4 y

│  │  ├─01.Python基础

! ~7 E4 u0 K$ m# c% A& q! b' `│  │  │  └─视频

% P: r* j$ |7 n8 D" E7 ?5 D│  │  │          02-Ubuntu安装服务器.mp4) b  F  U8 C2 D& [

│  │  │          03-python的介绍-1.mp4

6 k& O: v* y1 h, Z│  │  │          04-python的介绍-2.mp4. [6 c9 X7 {; y5 p6 A2 T5 X: G, `7 v

│  │  │          05-sublime、vi编辑代码,python运行代码.mp4

0 w3 O7 o# g2 {: I6 o│  │  │          06-第一个helloworld程序-注意点.mp4" t5 ~! d7 V  I( |* n

│  │  │          07-python的交互模式,ipython.mp4

! A$ ?& _/ v) _* X. j0 }8 i│  │  │          08-注释.mp4

9 i6 I# g, v+ @│  │  │          09-python2中文的解决.mp4

* G4 N0 D8 I. [) J│  │  │          10-定义变量,使用变量.mp4: A* W& A, U) x% f! j& D' ^

│  │  │          11-打印名片.mp4' X3 k& `( m5 v

│  │  │          12-python2和python3中的输入功能不同.mp4

) r# ^" }, b# g& w/ M: ]( 9 T│  │  │          13-变量的类型,以及类型的转换.mp4

9 g: T$ ?' t  k│  │  │          14-if-else.mp4

7 b( j" w8 d! q, h) K2 e& D│  │  │          15-if满足时执行做条语句.mp4

6 C& ]% ( ~! f/ q' |! s% Y$ x0 G# g│  │  │          16-关键字、标识符、驼峰法命名.mp4

  t, p& s* w; W6 V' k│  │  │          17-运算符.mp4

( y7 % [8 q3 q1 ?3 Q( u│  │  │          18-print一次忄生输出多个变量的值.mp41 B5 _/ s6   i0 n/ ]

│  │  │         

' B: H  J+ T; n  c2 x: S5 u│  │  ├─02.if、while、for

6 ]9 {, w; c3 c" g│  │  │  └─视频; f3 c7 z' f: o$ c

│  │  │          01-if比较运算符、and、or.mp4- s: t* E  Q3 i

│  │  │          02-使用if完成白富美.mp4

$ @6 m* K' L/ t, E- m│  │  │          03-if语句的注意点.mp4

2 S2 k8 q' $ s* n. U. m* l$ s│  │  │          04-if逻辑运算符-not.mp4

& D2 M& D2 |8 C( |& F│  │  │          05-if-elif的使用1.mp4

- h% W( d  c0 v1 b│  │  │          06-if-elif的使用2.mp4" K! k! ]8 t/ Z9 U0 o: N) b

│  │  │          07-while循环.mp4

5 J, V  q( R9 q7 {% |│  │  │          08-while循环1-100之间的数.mp4

8 h% Q) J  U* U2 a% n│  │  │          09-if嵌套、上火车.mp4

0 u1 i( T% [. d- c7 f│  │  │          10-if嵌套-强调.mp4, a$ X6 x4 P! F! W5 d% l& e, H

│  │  │          11-if嵌套-白富美、高富帅.mp4

2 S. g8 % [/ P+ a0 v8 T/ y│  │  │          12-打印矩形.mp4

: h8 t9 y# i! |; l( z+ F) A│  │  │          13-复合赋值运算符.mp4' }, _2 x4 ~5 ~- T( T: o

│  │  │          14-打印三角形.mp4

0 ], k! r) V1 i" ^4 D6 c( l6 V│  │  │          15-99乘法表.mp4

4 B. `+ F' s' V+ V9 D6 U+ U│  │  │          16-剪刀石头布.mp4# @1 T" f7 L1 b6 D7 Q

│  │  │          17-for循环.mp4

( m- |4 f' R( R" I' r4 [│  │  │          18-break、while里面用if.mp44 H6 r4 g& Q9 B) }

│  │  │          19-break和continue.mp4

7 L4 C) u. d3 `  r0 V3 ^1 v│  │  │          20-while嵌套中的break作用范围.mp4- r& ~5 b9 t. F2 l! B

│  │  │          " W4 w+ G8 c; s

│  │  ├─03.字符串、列表、字典

, Z7 L+ G% 3 x* `  Y6 `│  │  │  └─视频- p5 D: N5 J4 c0 R" ~! i3 M1 O

│  │  │          01-字符串在内存中的存储方式.mp48 e9 a( G( q5 O- T

│  │  │          02-字符串类型的转换.mp41 U- r  P" y- I8 ]' {) F' R+ ?- Q

│  │  │          03-输入、输出字符串.mp4

) X  s" B% ~( j. w, A│  │  │          04-组成字符串的2种方式.mp4$ g- W! b& U2 l& k6 |" G! l5 @6 q

│  │  │          05-字符串中的下标.mp4

$ H4 h3 {- ~2 B" M& d│  │  │          06-切片,字符串逆序.mp4# ?2 T, m+ Y% q$ }& ?7 A

│  │  │          07-字符串的常见操作.mp4

& d+ S3 ]1 p9 D│  │  │          08-列表的引入、定义、和C语言中的数组不同的点.mp4

! [: z1 y7 ^( G. i# y* B! H│  │  │          09-列表的增删改查.mp4

+ G  Z# |, g$ i& [3 }4 `4 G│  │  │          10-名字管理系统.mp4

: f! R0 L8 B# E/ `1 [│  │  │          11-字典的引出、字典的定义.mp4

: L3 a$ @1 F; L  G, `/ q3 U# S│  │  │          12-名片管理系统.mp40 I$ Y, S4 X" L. E. j/ _- ^

│  │  │          13-字典的增删改查.mp4

, L$ E0 U4 s$ P  ?' v; D│  │  │          14-while、for循环遍历列表.mp4  c* N' F. @! v+ j) ^7 P

│  │  │          15-for-else-应用.mp4% W  V  K1 M4 ^" b) y; x

│  │  │          16-列表的append-extend.mp4

8 f- A6 W- U, |3 @│  │  │          17-列表append操作注意点.mp4% ]2 @* p$ T. t& q# G' [5 a

│  │  │          18-字典的常见操作、遍历.mp4

" q: E5 w" ~0 h│  │  │          & w7 m/ F/ Q1 R4 v

│  │  ├─04.元组、函数-上- P! {6 S7 G- ?& E) L  k

│  │  │  └─视频( t/ Z1 C$ Z$ i& c7 R: J7 A

│  │  │          01-元组.mp40 W* g* f, R$ o4 r0 p/ K/ v

│  │  │          02-定义函数.mp46 b- I2 t' J1 y( g: E

│  │  │          03-定义、调用函数.mp4& m+ W+ ?% B4 |$ ^

│  │  │          04-多个函数的定义、调用.mp4

+ j+ ?. O, l6 Q│  │  │          05-带有参数的函数.mp4

. }; c( o1 M: s) o1 U7 f1 }│  │  │          06-return的作用-获取温度.mp42 X! R  e" k; t2 j* ~1 J

│  │  │          07-函数return、返回-强调.mp4

1 N/ v, x2 ]# Q│  │  │          08-函数中的多个return.mp4

/ x4 h9 3 T: b$ L5 L│  │  │          09-4种函数.mp4

' U& B* Q2 W2 M" _: H│  │  │          10-函数嵌套调用1.mp43 {' {0 ]. R; ~% c9 a!

│  │  │          11-函数嵌套调用2.mp4

5 v, @6 r5 b- B5 y& n( ]0 @│  │  │          12-用百度百科理解函数的嵌套调用.mp49 ~" |, Y0 }8 m# E+ V, |

│  │  │          13-函数的嵌套调用应用-1.mp4

4 T! [+ n, z8 y3 u- D│  │  │          14-函数的嵌套调用-2-要求.mp43 `; U9 @' + v" z8 M, v

│  │  │          15-函数的嵌套调用-2-代码.mp4

% L' h% f1 v, f9 r4 T/ L8 D│  │  │         

  _% ?4 g/ c8 Y6 b4 f; S+ X│  │  ├─05.函数-下6 K6 @) {5 U  G$ q

│  │  │  └─视频, _( z3 ~3 C) q, [! t2 ]4 u

│  │  │          01-局部变量.mp4

- z7 [# U+ J7 |4 `4 L: u& B│  │  │          02-全局变量.mp4

5 `# E) `" x3 i1 q9 M│  │  │          03-全局变量、局部变量的区别.mp42 ]: H0 M8 h  F; O( d" `. m6 z& D

│  │  │          04-全局变量定义的位置.mp47 H& }9 Z  k8 g# z' v! o9 s2 d' S

│  │  │          05-全局变量和局部变量名字相同.mp4

# A3 P; N8 Z) X2 |+ k( I- g│  │  │          06-全局变量命名-建议.mp4

: }1 D2 F; x! ^7 F│  │  │          07-名片管理系统-函数版.mp46 h* K. o5 |6 g5 r

│  │  │          08-列表、字典、当做全局变量.mp4

& H2 H: D. e  L2 b& }0 p7 Z│  │  │          09-函数返回多个值-强调.mp4- Y) R# v9 B. e& A' h

│  │  │          10-缺省参数的介绍.mp4+ w& b- _% l( c5 Z! ?

│  │  │          11-缺省参数.mp4- J, g+ x6 R$ n! i

│  │  │          12-不定长参数.mp49 d" j6 f, B. Q  Z* p  R

│  │  │          13-不定长参数2.mp4& T& M/ [+ V1 H, ]- b

│  │  │          14-不定长参数3.mp4' S" G4 R- h8 v. j% P0 y$ t6 T% s

│  │  │          15-拆包,元组、字典.mp4; {' d" J" D( ]0 M' |# h

│  │  │          16-引用.mp47 d' n( % M' }& C' g

│  │  │          17-引用-注意点.mp43 ?- v) c; d7 u* Z! X

│  │  │          18-不可变、可变类型.mp4

3 U5 J2 K( b6 d# E8 j* W! ?2 a! z│  │  │          19-递归.mp4# S8 T% i, x/ T2 {1 w# [

│  │  │          - `2 M$ `$ P' o- A1 y7 Y* i9 s0 t9 ?

│  │  ├─06.匿名函数、文件操作5 z$ 1 a+ [! X7 o) }

│  │  │  └─视频1 p4 {) L0 U8 E3 D" q' ]6 a

│  │  │          01-匿名函数.mp4

* n/ F' H9 c5 g  V% J+ X│  │  │          03-匿名函数当做实参.mp4

8 i' X/ }+ r* C1 b9 k: n  k0 ?│  │  │          04-匿名函数应用-2.mp4! h' T1 p9 P8 P4 I6 q+ C

│  │  │          05-交换2个变量的方式.mp4

; y. {- ^9 k6 `0 [│  │  │          06-知识点扩充.mp4& d1 g6 e, p5 I0 ]: n

│  │  │          07-文件的介绍.mp4) L( x1 a0 p* k7 Z

│  │  │          08-文件的打开,关闭.mp4

4 [' K. d( ^' f, ^& H4 l│  │  │          09-文件的读写操作.mp4

' y* V% }% E2 Q│  │  │          10-文件练习:读写.mp4

8 W4 U& c) {  `' q4 Y│  │  │          11-复制文件流程.mp4

. q, @9 E* `5 b' S: ]: Y│  │  │          12-复制文件代码讲解.mp4

7 |- Q& q, `& A/ `  F│  │  │          13-大文件的处理方式.mp4( A4 h' q+ Y2 p0 H2 q

│  │  │          14-定位读写.mp4! e- d$ U. _3 X4 t+ : S; @

│  │  │          15-文件、文件夹的常见操作.mp40 S. j& u& P8 w7 x& s0 s  @0 A- U

│  │  │          16-批量重命名代码讲解.mp4

# o: i' J5 A. f. s6 r│  │  │         

; X# H, ~4 t3 P" `. f7 d- f+ L│  │  ├─07.面对对象-1- m, R- C4 D' v3 j3 u/ Y& b

│  │  │  └─视频

$ y$ L- t. k% ~8 D│  │  │          01-面向对象、面向过程区别.mp4- n7 l; e$ J$ L0 s: h

│  │  │          02-面向对象.mp4

( y" i4 O# H6 q; M/ k/ I│  │  │          03-类和对象的关系.mp49 G1 A/ l7 a4 a; Y

│  │  │          04-类和对象的区分、类的3个组成部分.mp4

- p1 N& A# G+ P4 J5 R│  │  │          05-类的抽象.mp4  _! S1 E% ^$ m+ L- {) w

│  │  │          06-定义一个类.mp45 J' m4 Z; A5 j* P

│  │  │          07-创建对象.mp4

2 p6 i- o% |4 Q, S+ r│  │  │          08-调用对象的方法.mp4

0 S2 S0 a. {3 P' p9 v1 A" u3 b│  │  │          09-给对象添加属忄生.mp4

4 b8 U. ?& [( h8 |/ A9 y│  │  │          10-创建多个对象.mp40 `; D, ~) D) E5 o. T8 C8 e

│  │  │          11-self.mp4

! w" Y' c& p% _  u0 _7 z4 Y│  │  │          12-self的注意点.mp4% Y/ M9 8 i4 w

│  │  │          13-__init__方法.mp4/ ]; s+ l! Z( _' R+ Y

│  │  │          14-调用__init__方法的流程.mp4" {0 z: X" U$ ]8 g- C2 ?

│  │  │          15-调用__init__方法.mp49 _; @% X/ M7 U8 ^* d3 z$ b

│  │  │          16-全局变量、函数 和 属忄生、方法的联系和区别.mp46 }" D% j6 ]! K* e8 o1 O

│  │  │          17-应用:烤地瓜.mp4

% k  M( R- @4 C* Z* G│  │  │          18-应用:存放家具.mp4

, g3 U# u: @1 k$ Z/ D│  │  │         

! }- @$ I+ o3 P: p│  │  ├─08.面对对象-2  l  u; T( `/ U8 D; [

│  │  │  └─视频2 G+ E' o- D, r8 e  W( v6 N3 T

│  │  │          01-隐藏属忄生.mp45 c4 m1 N4 [% b. k/ N# d

│  │  │          02-私有方法.mp4

$ [8 Z5 W- g  o1 H│  │  │          03-__del__方法.mp4

; i( V' N/ s9 M+ d: G! c1 ^│  │  │          04-测量对象的引用个数.mp4/ q  N% E8 C* _! K

│  │  │          05-继承.mp4

2 k% b" {% s7 T! s- `│  │  │          06-子类继承父类、父类的父类.mp4

$ R. _% J# S/ k+ G" ]2 G: b│  │  │          07-重写.mp4

2 [2 E0 Z1 A8 c1 }3 R│  │  │          08-调用被重写的方法.mp4

9 l. T3 _9 P) G# g6 n# |' L│  │  │          09-私有方法、私有属忄生在继承中的表现.mp4* Z6 W& R* K! C( k" g5 P

│  │  │          10-多继承.mp4) @4 r, W5 V# L1 }) x& P) A

│  │  │          11-多继承-注意点.mp48 {8 w# E3 P' y* W

│  │  │          12-多态.mp4

; h$ P) r- {3 G& `4 {2 P4 E│  │  │          13-多态-强调.mp4

: w/ z7 X9 a8 D0 `│  │  │          14-多态的理解.mp4! h/ y3 J; O; W" o; O; a% v0 I

│  │  │          15-类属忄生、实例属忄生.mp4

6 m- s' j+ y5 K│  │  │          16-实例方法、类方法、静态方法.mp4

# _: s  c6 j7 P! E( I+ O! h│  │  │         

1 w# e. l& B& r" A/ ?3 w$ p│  │  ├─09.面向对象3、异常、模块& t! a1 J+ K( ]9 s" C' a  H7

│  │  │  └─视频" N. n3 e. D  ^2 r& Y

│  │  │          01-设计4s店类-1.mp4# g  b1 e3 k7 Z, P6 o( g

│  │  │          02-设计4s店类-2.mp4

  ^/ P$ h2 @: w, N$ c│  │  │          03-设计4s店类-3-使用函数完成解耦.mp44 C# D$ 6 F/ z

│  │  │          04-设计4s店类-4-使用类完成解耦-简单工厂模式.mp45 e# I; 9 W! r8 C4 j

│  │  │          05-设计4s店类-5-要求.mp4

( C4 G8 c, z) r. y│  │  │          06-设计4s店类-6-代码讲解-工厂方法模式.mp4

; m+ U" Y- q# W5 B( Z6 A│  │  │          07-__new__方法.mp4

& T% |6 [& B1 t! ]8 D- n│  │  │          08-创建单例对象.mp4

/ [1 s) w; V4 C* D/ ~# w5 C│  │  │          09-只初始化一次对象.mp4

5 Z  {( F4 x/ e8 {$ k│  │  │          10-只初始化一次对象2.mp4' S( m' ~' {" t$ K) P$ |

│  │  │          11-异常处理.mp4

9 Q, C1 n  d4 S, a$ M│  │  │          12-异常处理-基本功能.mp4

* L1 ^/ b' s7 Q$ g+ g( f; c' Y│  │  │          13-异常的传递.mp4: k/ d: k6 ]3 {+ ]

│  │  │          14-抛出自定义异常.mp4

# O8 x& Q) h* `) a# C* d│  │  │          15-异常处理中抛出异常.mp43 K7 ^2 E) ~- B4 T% _; Y% @( B

│  │  │          16-if的各种真假判断.mp4* L* R: |0 P; K# b: n$ x

│  │  │          17-模块的介绍.mp4

1 {( g6 I- W) ]# t│  │  │          18-模块.mp44 A/ {! ~/ Y, R5 P- |

│  │  │          % T5 X& ]& L* }6 t* y- Z

│  │  └─10.加强练习  E" C$ o+ v3 n9 q8 i& ^+ n

│  │      ├─源码

+ j! j  H0 D. S│  │      │  └─03-发布模块

* `" B. l2 H) ]0 P│  │      │      └─dist

  [# @1 y, G9 : E! S: s│  │      │              dongGe-1.0.tar.gz

; @0 i1 P2 a; b4 l│  │      │              9 b, X% D; j' ^

│  │      └─视频

9 R  d; [- j& ?/ @( a│  │              01-模块中的__all__的作用.mp4

+ G: p) k# c: P/ K  W│  │              02-包、__init__.py的作用.mp4

# h0 A% a3 E2 {' L0 Q# C' E│  │              03-模块的发布、安装.mp46 t" A5 K6 ^6 ?6 p

│  │              04-给程序传参数.mp40 }( s+ `4 S  t& g; ]9 O( ]5 @

│  │              05-列表生成式.mp4+ K% U; l. |( J0 q/ w

│  │              06-列表生成式2.mp4( Z6 s8 o9 S' N0 Q; p

│  │              07-集合、元组、列表.mp4

9 V1 h- {$ F/ D│  │              08-列表去重2.mp48 _   ) V2 b% M1 e; |

│  │              09-名片管理系统-文件版.mp4' M& ^# V6 Y6 u& v  K

│  │              10-老王开枪-1-框架的搭建.mp4

4 T* e6 ~/ [$ [5 u│  │              11-老王开枪-2-设计类、创建对象.mp4+ y. n# ) t1 J& v7 k# Q0 y5 J9 C

│  │              12-老王开枪-3-安装子弹.mp4

3 v+ P% h; G. q- O5 P1 M* Z' }$ l│  │              13-老王开枪-4-安装弹夹到枪中.mp4

' J# u# C7 o% L│  │              14-老王开枪-5-测试 弹夹、枪.mp49 B( Q% s# [0 b) Q" o

│  │              15-老王开枪-6-老王拿枪.mp4

+ |8 e5 b1 w  B& m4 y8 Y│  │              16-老王开枪-7-创建敌人.mp4

! a' P6 s& w+ F* |! + S  t│  │              17-老王开枪-8-老王开枪.mp4

* ^& H5 h  T& w; ?% F- V: K* ]│  │              

2 I6 s0 B3 }# l8 x& o│  ├─第3节 项目-飞机大战

7 L( s4 X0 H3 ]│  │  ├─01.飞机大战-1

; j( y7 O, R+ I' z│  │  │  └─视频

: 7 z* s. O6 U; h5 j8 K( E+ │  │  │          01-游戏的原理.mp4

. Q& }; [9 x4 Y1 t+ c# g/ T* u│  │  │          02-飞机大战:创建窗口.mp4

4 K: `2 ^4 S' |8 L, o' @4 + ^5 c│  │  │          03-飞机大战:显示玩家飞机、检测键盘、控制飞机左右移动.mp41 b6 B" L- b7 l3 Z9 Y' T$ P

│  │  │          04-飞机大战:控制左右移动-面向对象.mp4. O- O( a1 D, ^3 {1 z

│  │  │          05-飞机大战:玩家飞机发射子弹.mp43 ]; z6 J4 _$ n. `; r

│  │  │          % o. u: v4 Y" X/ F8 G; e

│  │  └─02.飞机大战-2

' T# W8 S0 h( J9 a8 W5 H│  │      └─视频& z1 l0 m( J# a+ j+ k/ E, F7 [! E) c

│  │              01-显示敌机.mp4

. X4 X5 N- L/ o2 p3 V$ k- Q│  │              02-控制敌机左右移动.mp4* _2 m: u' w6 u' j. C4 ]4 A0 R

│  │              03-代码优化:子弹越界的问题.mp4

& w, Y+ R1 T3 T' k; j│  │              04-敌机发射子弹.mp4! T9 r7 c2 ( m) {$ Q5 E0 w

│  │              04-飞机大战:控制左右移动-面向对象.mp4) `* ~7 r. Z/ C6 f; j8 ~% S

│  │              05-敌机发射的子弹判断越界.mp4# _9 c6 I5 S# ~1 z6 Z

│  │              06-代码优化:抽取基类.mp46 v) _; ?7 B- V: k! ^6 X0 V

│  │              07-扩展:飞机爆炸效果.mp4

% J6 l4 T4 r4 j, ?│  │              基础班知识-复习.mp4

/ _; G. b9 q/ Y% e1 ~│  │              

$ t3 e# Z5 j* m5 Z* |│  └─补充资料

5 L# S  m7 F9 s6 k5 B, E* J" S6 u- f│      └─Images6 W8 A1 A: `# n6 g: u- z

│              01-第1天-1.mp4( k: g; ^! _7 V: I

│              

0 [" O3 @: K$ n' _# f7 y7 b   ├─02Python核心编程

; i# L% e( h/ B$ C4 `( t│  ├─第1节 python高级编程# E% z8 C8 B' u; _

│  │  ├─01.python高级1

  o1 b) l% }! Y9 w# C% a│  │  │  └─视频! {( o1 d5 h8 e- Y* T, U

│  │  │          01-模块重新导入_recv.mp4

" W# S( V5 I3 s. @9 ]3 G│  │  │          02-模块循环导入问题_recv.mp41 z$ X' [) ], y

│  │  │          03-==、is_recv.mp47 Z% ]* j) n  ~3 H0 J) c$ M7 k3 P7 D

│  │  │          04-==、is扩展_recv.mp4

$ d6 [8 C9 X* T# ]4 P/ E+ v│  │  │          05-深拷贝和浅拷贝_recv.mp4

+ N  v$ c& V9 `! B  _8 q" N0 p6 D" U│  │  │          06-深拷贝和浅拷贝-copy和deepcopy的不同_recv.mp4

/ k  M* K' e& i) B4 `│  │  │          07-深拷贝和浅拷贝-copy拷贝元组时的特点_recv.mp4

" O$ ]3 t+ C) u( A3 e│  │  │          08-不同进制的讲解_recv.mp4

/ Z6 D8 Q/ u& X7 z8 P4 A, c│  │  │          09-原码、反码、补码、进制的转换_recv.mp4  B; s+ x: G5 ^3 x! ~

│  │  │          10-位运算_recv.mp4

( l' v! D; O  o, c/ _0 A│  │  │          11-对9进行取反等于-10的讲解_recv.mp4) ^2 Y9 i: ^8 z6 u% V

│  │  │          12-私有化_recv.mp4

0 n5 n) H) @* }│  │  │          13-property的使用-1_recv.mp4$ J6 p* I. Y- l  y

│  │  │          14-property的使用-2_recv.mp48 _8 G/ k" s: P& y

│  │  │          15-property的使用-3_recv.mp4

0 V2 s* m. J( y$ Y; R$ Z: p│  │  │         

4 h: s. |" v+ _9 k1 A│  │  ├─02.python高级2-生成器、闭包、装饰器& _9 X% c  X" I& y6 w

│  │  │  └─视频: s% U; k+ _5 v6 {6 f

│  │  │          01-迭代器.mp4

: G- S! U, }5 I0 q; v6 L│  │  │          02-闭包.mp4; r: T" o2 Y7 J! W8 k& ^' P

│  │  │          03-闭包-强调.mp4( m& w- U2 g) u

│  │  │          04-闭包-应用.mp4

  {8 B6 m! o. _- Z: l4 j% m  d9 @│  │  │          05-装饰器.mp46 s( $ r  [' i- J+ q

│  │  │          06-2个装饰器.mp4

1 _; ^1 Y6 d4 a* j0 ?│  │  │          07-装饰器执行的时间.mp4

) Z, p% x2 j% D- g$ ~8 @7 Z│  │  │          08-2个装饰器-强调.mp4

8 j! F4 W  g) C$ a5 J│  │  │          09-装饰器对有参数、无参数函数进行装饰.mp47 w) R1 j0 b) [% C

│  │  │          10-装饰器对带有返回值的函数进行装饰.mp4) m( G- A$ i' b$ Q+ B

│  │  │          11-通用装饰器.mp44 k; r: b2 q! }, F4 ^

│  │  │          12-带有参数的装饰器.mp4

7 R: H7 t$ i$ t│  │  │          13-作用域.mp4

) Z4 o* H: Y. H5 {│  │  │          14-python动态添加属忄生以及方法.mp4

1 c, I7 y5 J' m8 {/ N/ J│  │  │          15-types.MethodType的作用.mp4

% |& v# P* H# d7 n4 z4 F+ j3 u│  │  │          16-__slots__的作用.mp4& S; u' }' u" M" |* C9 E/ Z" r

│  │  │          17-生成器-1.mp4

" l. X, x# J$ g! f$ X9 O│  │  │          18-生成器-2-send.mp4

5 J* r+ K0 J2 Q5 Y│  │  │          19-生成器-3-强调.mp4

' R' {5 m& @* R. O' s2 Y│  │  │          20-生成器-4-完成多任务.mp4. y# a3 |* F4 d' @' ?5 G# i( |

│  │  │          # `$ r1 v- s  l

│  │  └─资料1 K2 p; h% W6 o+ o- F  |# j  r

│  │          python高级-课件.pdf

+ V6 ~( b) X5 m" o│  │         

5 T  R1 x. r: T3 h3 X# 4 i% H│  ├─第2节 linux系统编程+ r  }" M2 T9 L' U: ^

│  │  ├─01.系统编程-进程

+ o% e+ l( J8 R* r. g2 B8 _│  │  │  └─视频; v; e& v! t! |

│  │  │          01-pdb调试_recv.mp4. C, `& O/ p% m9 ?2 N2 r, w

│  │  │          02-pdb调试2_recv.mp4

3 r0 H$ q2 d, W  b9 _0 C2 h│  │  │          03-pep8规则_recv.mp4: |  l$ N* N; h9 A1 ]

│  │  │          04-多任务概念_recv.mp4  R2 T! x+ f6 Q

│  │  │          05-多任务理解_recv.mp4

& x! O0 e# P5 w│  │  │          06-fork创建子进程_recv.mp4

) F# t% c' {6 v$ ~6 g6 r│  │  │          07-getpid、getppid_recv.mp46 A3 _9 4 M" I  ^

│  │  │          08-父子进程的先后顺序_recv.mp4; B' J7 w4 L+ G  O( ; J+ ^

│  │  │          09-全局变量在多个进程中不共享_recv.mp4/ ~3 j1 ?6 F; m  x, E; p

│  │  │          10-多个fork_recv.mp4

  [6 K2 P% u# g* h% {" o│  │  │          11-多个fork-2_recv.mp4' S3 z2 }$ A$ F9 C" {5 c( B

│  │  │          12-Process创建子进程_recv.mp4

) Q4 `% f5 E6 y  d│  │  │          13-主进程等待Process子进程先结束_recv.mp4

: d# I. f0 |; t" Z. O5 ~1 h6 x│  │  │          14-Process强调_recv.mp4

1 m* t+ L7 @# ]. {) f% q│  │  │          15-Process子类创建子进程_recv.mp4  i+ s+ T. n0 Y

│  │  │          16-进程池_recv.mp4

7 `3 Z) v! v" r: a# I! n│  │  │          17-多种方式的比较_recv.mp4/ o3 W) s% A; b: X* [

│  │  │          18-apple堵塞式添加任务_recv.mp4

( x% 4 k3 |2 I│  │  │          19-进程间通信-Queue_recv.mp4, D3 b; G: }$ # y

│  │  │          20-多进程拷贝文件_recv.mp4

! h* D+ Y. U% l: R3 B" X│  │  │         

- X! q# X5 v  q0 _& h│  │  ├─02.系统编程-线程4 l( e  @, P& i: W2 g

│  │  │  └─视频

; i+ o4 O) V( H" j. y│  │  │          01-使用Thread完成多线程.mp4

' T, Q2 ~) l/ V│  │  │          02-使用Thread子类完成创建多线程.mp4

/ b/ C1 l$ `! }$ [, `8 |8 R) Q│  │  │          03-线程的执行顺序.mp4

4 f2 O9 m2 {+ M+ k0 ~  S$ [" }│  │  │          04-线程共享全局变量.mp4! w! W- ]: t! d

│  │  │          06-列表当做实参传递到线程处理函数中.mp4

6 L0 f  D6 c4 H2 b' p│  │  │          07-进程和线程的区别.mp4% {* Q. N0 u( r  A+ ^5 D3 B7 @

│  │  │          08-执行100万次的bug.mp44 * @, n6 o4 S2 m( u( f

│  │  │          09-避免全局变量被修改的方式1.mp47 F$ q# E) x5 Q5 N5 w9 y

│  │  │          10-避免全局变量被修改的方式2-互斥锁.mp4

1 Y) o! X0 B: v3 I* [2 F│  │  │          11-大家遇到的问题讲解.mp41 q. @& {( L0 z. S- p0 K* W, ]) B, Q

│  │  │          12-多线程使用非共享变量.mp4

7 z- j4 c" E- d4 Y3 |│  │  │          13-死锁以及解决办法.mp4

" ?8 y$ L; b3 d│  │  │          14-同步的理解已经使用.mp4

) L0 s, K0 D' L│  │  │          15-生产者与消费者来解决耦合的问题.mp4

$ g; h* Q. q7 e" d8 s# l9 J/ z│  │  │          16-ThreadLocal对象在线程中的使用.mp4* i! G! I# W( l7 ]/ x  n, [

│  │  │          17-异步的实现.mp4* L; U9 m- o$ E) V9 C

│  │  │          18-GIL的问题.mp4

$ q9 |# I7 g( L│  │  │         

, y* C* U& Q( Q! H)   C$ ) Y│  │  └─资料

: t) n, c* n- K- L│  │          系统编程-完整课件.pdf% F! V9 o% `$ {- B

│  │         

- d' B5 J0 f0 P$   o) C│  ├─第3节 网络编程

4 `9 d" _5 ]0 D7 Q0 r4 v4 e│  │  ├─01.网络编程概述、SOCKET1 n4 B* E  A0 j  |; Y1 S: ?

│  │  │  └─视频

/ g9 e/ H  g1 ^' g│  │  │          01-网络介绍_recv.mp4

+ W6 L; r% |- B) u& j$ e; U2 S│  │  │          02-tcp-ip协议简介_recv.mp4
/ q6 y$ V+ {' g7 i1 N/ Y% c# ?! Q& j│  │  │          03-端口_recv.mp4; V0 A7 h" r! H' ^! t

│  │  │          04-ip地址_recv.mp41 o; _( G; g# `6 {. u4 u

│  │  │          05-socket的简介_recv.mp4
) K% h5 m. X0 V+ t│  │  │          06-使用socket发送数据_recv.mp4$ N, Q: @2 E: l( E

│  │  │          07-发送数据给飞秋_recv.mp4

" l  n3 f( v& C+ V: ^7 A│  │  │          08-端口的问题、以及绑定端口_recv.mp4

, d7 w& @3 P$ ?4 o, m/ m# a( _│  │  │          09-python3编码问题以及解决_recv.mp4

4 2 n" ~; {. k/ Q* j# ~* H7 W│  │  │          10-udp网络通信过程_recv.mp4' ?6 a+ J! Y$ V, D  H! X0 J

│  │  │          11-聊天室要求_recv.mp4

& s  d4 N7 B) s4 o6 ^# B! p1 ?│  │  │          12-聊天室-代码讲解_recv.mp4/ P3 F3 g6 a5 W5 P5 m

│  │  │          13-echo服务器_recv.mp4

/ I0 H: w# c; G│  │  │          14-模拟QQ聊天-多线程_recv.mp4+ h6 j. _+ U4 y6 _

│  │  │         

  j1 ' b  F/ R& Q│  │  ├─02.网络编程-tftp文件下载器

( E6 T, ]3 b$ L$ [│  │  │  └─视频6 _* g, Z/ ~- x9 {/ w

│  │  │          01-wireshark的安装.mp4' f9 r7 S! }- I, D) @

│  │  │          02-wireshark的使用介绍.mp49 Q- k4   x0 T. g$ x

│  │  │          03-tftp下载过程分析.mp4

* F7 h# l8 E  N. S0 p# A6 ]9 k│  │  │          04-pack和unpack的使用.mp42 Q" k1 {2 y# a; E

│  │  │          , O) C7 u" Q# {. ~( Q

│  │  ├─03.网络编程-网络通信过程  D* l+ u7 H* n

│  │  │  └─视频

2 Q6 g8 m3 s% n# b6 S8 |* N│  │  │          01-udp广播_recv.mp4

" Z& H/ g) o( C4 f4 G9 T( b│  │  │          02-tcp服务器代码的编写ok_recv.mp4* n( q, f. H4 B4 |; a$ n0 g" j# Z

│  │  │          03-tcp客户端代码的编写_recv.mp4

2 R* ]/ o0 |, g( q+ n5 ?* i% Z% }│  │  │          04-tcp服务器的大体框架_recv.mp4

$ P* C7 o& `. ^) }) j1 h│  │  │          05-packet tracer介绍_recv.mp48 I0 ^3 x8 M- T3 r# d9 J/ D- k

│  │  │          06-2台电脑组网_recv.mp4

3 R* {0 y8 G# B8 K6 z" H# a( C│  │  │          07-2台电脑组网-强调_recv.mp4, i& Z8 B9 W7            

下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复

使用道具 举报

城外606 发表于 2021-7-7 14:58:25
感谢~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

梦太晚616 发表于 2021-7-9 18:43:32
感谢分享66666
回复

使用道具 举报

老鼠飞出亚洲言 发表于 2021-7-21 09:12:21
2222222222222222222
回复

使用道具 举报

穿雨捶 发表于 2021-7-23 14:35:48
1111111111
回复

使用道具 举报

司驴迁咏 发表于 2021-7-26 19:49:11
收割一波好资源
回复

使用道具 举报

山风点烟捶 发表于 2021-7-31 22:36:14
下载学习了
回复

使用道具 举报

云山千叠885 发表于 2021-8-5 21:56:54
<<[Python] 某马2017 Python就业班 视频学习教程 Python编程视频下载>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

15254714558 发表于 2021-8-5 21:59:11 来自手机
好东西拿走了
回复

使用道具 举报

Guogangts 发表于 2021-8-5 22:38:29
<<[Python] 某马2017 Python就业班 视频学习教程 Python编程视频下载>>[复制链接]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

遇到问题联系客服

售后保障

如您充值或开通会员后资源无法下载

本站有售后服务,联系客服修复即可

[联系客服]-[会员充值]

更多课程

需要帮助吗?请右侧联系在线QQ客服

关于本站

VIP介绍 加入我们

售后服务

QQ客服 Email邮件

网站声明

IT直通车(www.itztc.com)是一个IT视频教程、软件、书籍资源整合分享平台
站内所有资源均来自于互联网,版权归属原资源作者,如无意侵犯您的版权,请联系我们删除处理。

Archiver|手机版|小黑屋|IT学习网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2013 IT直通车 ICP证:粤ICP备13026616号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20140196

返回顶部 返回列表