Python编程无师自通 PDF电子书下载

  [复制链接]

2081

主题

2095

帖子

3万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
35772
admin 发表于 2021-3-10 19:22:45
26937 104
Python编程无师自通 PDF电子书下载; L* j6 x% B3 L1 E4 y
畅销Python编程类入门书,美国亚马逊Kindle编程类排行榜榜一。6 v. @- P1 z/ J1 j# w

9 W/ O* f# q, Q$ y; ~) c" z; B4 Q作者从文科毕业,通过自学编程转行为专业程序员,在硅谷工作多年后成功技术创业。本书不仅教读者如何使用Python语言编程,还会介绍其他书中所忽略的、编程初学者应该了解并掌握的其他所有知识点。  K; x; e% c7 h
: D! y% f8 T8 S" x) a7 X
本书作者是一名自学成才的程序员,经过一年的自学,掌握了编程技能并在eBay找到了一份软件工程师的工作。本书是作者结合个人经验写作而成,旨在帮助读者从外行成长为一名专业的Python程序员。" u7 u& q, G+ h; e: c. W9 M! `

$ o9 j: u* e3 s2 K( g# g; m本书包括5部分内容:第一部分(第1~11章)介绍了编程基础知识,以及函数、容器、字符串、循环和模型等概念;第二部分(第12~15章)介绍了编程范式和面向对象编程等知识;第三部分(第16~20章)介绍了Bash、正则表达式、包管理器和版本控制等编程工具方面的知识;第四部分(第21~22章)主要涉及数据结构和算法方面的知识;第五部分(第23~27章)则是关于求职与团队协作的内容。1 r- H/ {8 |& M
- F' q. I- h; M2 J5 W
本书可以满足几乎所有想要学习编程的初学者。本书适合高中、大学阶段想要自学编程的学生,以及其他行业想入门编程的人,同时也适合作为编程入门的培训教材。
4 A$ G( j* D* p$ a( C9 ~0 j7 r  V& E2 E$ G
作者简介  · · · · · ·
4 N# m* U2 S/ T, u' n0 w0 |科里(Cory Althoff)在大学主修政治学毕业后,通过自学编程知识顺利进入eBay,开启了其软件工程师的生涯。随后他在硅谷工作多年,现已利用技术开始了自主创业。本书是作者根据个人成功经验所作,专为所有想要自学编程的初学者准备;即便读者并不想成为一名专业的软件工程师,本书也会帮助每个人在其所属的行业中运用编程技能来提升工作能力,提高工作效率。
" D$ v2 }; X0 q/ I) `4 i2 ?6 c" _2 o7 U. c
目录  · · · · · ·  H! y2 i+ H; i* J, F5 b
第 一部分 编程简介
9 p: b* C' ?& i  F第 1章 概述 37 W+ A7 W& X6 u" p. Z
1.1 本书的结构 4+ N) _6 Z) B5 s. I+ w2 r5 M/ {% p
1.2 从终点出发 4; [  E: Q6 ^. T3 }' p
1.3 你不是一个人在战斗 5* ]6 m3 A$ F( D1 H0 |  Q& L0 b
1.4 自学的优势 5
0 r) J9 O' J& P! B5 r$ M7 C1.5 为什么应该编程 5
& X- E5 w! w! J/ _9 ~. k. {" H1.6 坚持不懈 6
, A5 ?5 K$ j3 _/ w8 Y) n1.7 本书的格式 6
) Q% W% K8 L' v0 [, C! g# \8 a" B1.8 本书使用的技术 6
0 q; y! [, R5 c( J- I1.9 术语表 7% i) V: j" @0 o# Q; M
1.10 挑战练习 76 ^$ P4 _, \6 q) o! k' e6 T3 A+ z
第 2章 起步 9
! m& g* i1 T, r/ {2.1 什么是编程 9
3 _* Q; B: i; B9 K2.2 什么是Python 10
' T! v/ G' Q' H' C3 W2.3 安装Python 10
% A) {. E7 C& |- t' }/ `2.4 问题解答 11
$ ^/ j$ V& ~! W$ L; s# |" C2.5 交互式shell 11
+ h6 [- y, ~' R/ e* z2.6 保存程序 12
4 A1 f3 C7 ^( u- q# j2.7 运行示例程序 122 u) b8 V# S# C8 Y. V3 G. S" E
2.8 术语表 131 ~$ r2 C$ o/ h
2.9 挑战练习 13
4 {. u  |) b  m* {第3章 编程概论 15
! X; H! \  Z+ J0 n3.1 示例 15- A! T4 X' ^4 U# |$ I# P6 N
3.2 注释 169 @0 g* k3 L( A8 W5 F
3.3 打印 17
" S- V1 Q- D. i, V/ s3.4 代码行 17( B* ^$ m1 `2 B2 W2 ^
3.5 关键字 183 l2 p1 q0 v, M0 g
3.6 间距 18$ h7 K1 }, p, z5 G
3.7 数据类型 196 N" B  r+ v% e" ]. y
3.8 常量和变量 21
8 a! a4 i* N/ }! k& z- N3.9 语法 246 x! n& [$ [. `, @, \  F
3.10 错误与异常 25
" a5 Q4 f( s. y( J, J) ]) ]9 [3.11 算术操作符 26
1 i3 a$ [5 J( V$ j3 {- ~. `0 e3.12 比较操作符 29
5 G$ j/ N9 u+ Q8 [. y" Y3.13 逻辑操作符 31
6 Y0 d! o$ f* ~  F1 ]4 t3.14 条件语句 34
6 w/ o4 |0 V; d3.15 语句 389 o6 H1 S7 c: z0 H
3.16 术语表 40; n, o& t& q* V/ e' X& u4 I% _
3.17 挑战练习 42- U4 {( `% W0 S7 T0 P; z
第4章 函数 43! p; |. [5 f9 ~" v) v8 j8 {
4.1 表达概念 43
: l- d4 u/ y- e) J* Y2 s4.2 函数 445 ?* W" O& K' @' ^
4.3 定义函数 44
/ j% j( k# k6 u5 g2 R4 n4.4 内置函数 47
) p# r0 |6 o# D+ g% j4 D+ s- w  H4.5 复用函数 49- v& g5 t/ P8 {+ J& d5 I; d+ a, |
4.6 必选及可选参数 51
* T  I# j0 J& ^) q2 j5 C4 q6 u# a8 Q4.7 作用域 52+ b$ [; d; I: s8 @3 J! E) v
4.8 异常处理 55
8 Q$ w' |4 x3 M* f3 v4 o4.9 文档字符串 58( @" U1 r9 D+ |9 Y, [
4.10 有需要才使用变量 58
1 Z3 q- ], Q7 S, v4 ]% B4.11 术语表 59. Y& i% t2 q4 c  k
4.12 挑战练习 59; T7 ]! K( w8 k) k! F( j( T- H
第5章 容器 615 ~; J7 i8 ^* d# W  S
5.1 方法 61- i5 P) @  W7 |, N2 w& X/ U
5.2 列表 62
0 i/ y  j  M' C3 _2 B0 F. P8 O5.3 元组 66/ O" @6 i8 b: L& u' h0 T
5.4 字典 69
% ?( y; v' D5 Z5 p. |% T5.5 容器嵌套容器 72" F! m% s1 h  V, @3 H$ n( e
5.6 术语表 76
! l5 N5 h9 p+ m5 D2 I! W; L' K; K6 t5.7 挑战练习 764 t# j7 }0 I' @, v5 g
第6章 字符串操作 77
$ s9 Z# W1 w$ e* B4 M6.1 三引号字符串 77/ o) h& @6 X+ m8 Q1 _5 D# s4 H
6.2 索引 77
1 d0 o5 G; E% c- l! a5 E6.3 字符串是不可变的 791 L( h( y: E8 F+ X
6.4 字符串拼接 790 B; Y5 K- ~8 F# H' U
6.5 字符串乘法 80
7 T. A% m( Q- c) l  `+ Q7 j6.6 改变大小写 80
# w! h. l: y6 c; z- T- J# ?6.7 格式化 80
) U+ z. P4 e' r) P  O# x; g6.8 分割 82
0 g' c* s$ i' ~5 Z6.9 连接 82( F0 ?/ `. x1 h. k
6.10 去除空格 83& e: h  E3 N- d# n
6.11 替换 84. z) P' u6 t/ G9 U# l) [
6.12 查找索引 84
  s1 W) q8 t( K6.13 in关键字 85! [6 M" c! {! B* r7 a
6.14 字符串转义 85
9 |- g" V9 t: V0 B) z3 G6.15 换行符 86
: }" z% m- h% v* Y6.16 切片 87
. I# X9 V$ B! ?6.17 术语表 88$ C8 e/ H  L3 F$ V0 E5 K
6.18 挑战练习 89
1 q8 Y9 Y+ v4 r! }/ m+ }第7章 循环 91
8 e, u: v6 w4 T, Q7.1 for循环 91
# A! Z8 q- k( W( O  s7.2 range函数 95% f! z5 j: N5 ]6 O  _" N7 O1 N
7.3 while循环 95  Y6 w/ J- ^( k& k4 B9 L( T
7.4 break语句 96
  v3 j- C6 H. J6 X7.5 continue语句 98
8 |# J$ L1 S! a) O7.6 嵌套循环 99
% \; E" K/ i: c; i" y7.7 术语表 1006 c' |/ @8 J. W/ s4 O
7.8 挑战练习 101) L- f# x1 J5 e) X1 U  L* @
第8章 模块 103( e( C  r1 I0 A8 k1 J: n
8.1 导入内置模块 103
2 u* j! t( M& U! ~7 n" k# B8.2 导入其他模块 105
) F; }1 G1 b5 ]5 q  h  f8.3 术语表 107
" h! }; P  E$ a& k; ]% E7 g8.4 挑战练习 1079 t/ p% q% d2 y7 z0 ~  l
第9章 文件 109( O1 H3 i0 g, E  n- A
9.1 写文件操作 109
' B( t# n1 |' [7 ?% P9.2 自动关闭文件 110$ U& ~9 _( L0 C) ^$ L3 P" c  N
9.3 读取文件 111' h! V& r- U+ B: q
9.4 CSV文件 112
. l6 C+ i7 M4 n' H1 _9.5 术语表 1148 i0 S& w* z2 `: O$ f3 t5 f) M! [
9.6 挑战练习 1141 e& j# W8 l& X0 r" F9 |
第 10章 综合练习 115
% N. J7 x3 N+ L- d' J10.1 Hangman 1162 a9 I5 \+ d) o- B: {
10.2 挑战练习 119: a! I3 ?& ~8 B' }0 t- F" m& z
第 11章 练习 121
- j" W$ n* m' M11.1 阅读 121
7 J, e* H3 w* L6 r- Z1 ?4 t# K. Y11.2 其他资源 121
) t; n( B' n; N. v11.3 寻求帮助 121
6 H4 t+ L6 a5 p2 b7 N第二部分 面对对象编程简介# L! p) B6 x8 {3 e6 V7 C7 t$ Y
第 12章 编程范式 125
# g8 E5 p7 }$ d: h+ @12.1 状态 125# r& ~3 ^1 m" o1 R1 l" g5 w5 G% }
12.2 过程式编程 125
9 h6 P7 k9 f+ c0 A. w12.3 函数式编程 127
5 m' p) h7 [& s  w6 D* n# A- M- Z12.4 面向对象编程 1286 w+ ]7 N/ i# d$ g4 d6 N9 j+ u* K) U
12.5 术语表 133/ p; R: U$ T$ c+ M! s2 |
12.6 挑战练习 134
" E; i( Q3 S2 m# Q9 N5 u; {第 13章 面向对象编程的
* e+ }+ I: h1 ^四大支柱 1355 `2 a. H/ I+ c8 t: S. d7 R& H
13.1 封装 135/ I: d- {: O% t  B& q* c6 K5 P) H! j
13.2 抽象 138% x  K. q7 _8 r+ j2 H( ?$ }2 o
13.3 多态 138
8 Z1 w1 a, S+ @  n7 E  @' h13.4 继承 140
$ v& V/ P' Z7 f' K& \( \: d1 p/ h13.5 组合 143
6 L7 e# R; o( B5 F13.6 术语表 144
3 l: x% p# v8 i- z13.7 挑战练习 144% ~& Z" d% K" Z9 x% `/ Y( c) J4 \& a
第 14章 深入面向对象编程 145* T( i1 \, A9 B2 |( H- B; f3 V
14.1 类变量与实例变量 145' \) u3 w3 B. E
14.2 魔法方法 147
+ i+ ^8 F( ]3 ~+ H6 q14.3 is 1491 U* y- J1 d' H5 k, s0 n& z. `
14.4 术语表 150- k7 c4 B1 a& f( h2 p0 U6 W
14.5 挑战练习 150) ~. O. z5 D. z
第 15章 综合练习 151
) r: }' @$ p* [! N! I15.1 卡牌 151
# \- D0 x. J; l" x15.2 牌堆 153  A* B! P: B: |9 Z( ]5 j; x& Z
15.3 玩家 1541 z* T! w: W$ m$ j' F+ J
15.4 游戏 155
/ p0 s7 e& W7 ?15.5 战争 157; K5 Z; _! v4 [$ n2 m
第三部分 编程工具简介
3 d/ @. P( p5 R" {* w第 16章 Bash 163
) [4 v; v! |3 F- c- c2 n1 z: r16.1 跟随练习 163. s4 i; w+ y- z0 n' `% |
16.2 找到Bash 164
$ E, M; h0 J) Z- `16.3 命令 164$ R/ a% }0 V3 t' [8 o" a; S
16.4 最近命令 1657 S8 d3 c1 z! G8 d% G5 ]
16.5 相对路径与绝对路径 165
9 X5 [1 M' |% @) E16.6 导航 166. F2 E' w0 M: K' q2 J! u* ]4 Z5 g
16.7 旗标 1685 N& S$ ?1 y5 ~* |+ p
16.8 隐藏文件 169
, d  i8 s5 X' V8 Q16.9 管道 169( U5 q' r0 o& d4 R! n  B
16.10 环境变量 169
) a. ?; G3 p$ R1 n16.11 用户 170
! f# H1 v6 c& J; p6 T) z" |16.12 了解更多 171$ ?5 @, a: D5 l& _" V( A) J8 W, w$ X
16.13 术语表 171  k) s% x7 N4 M! }4 w1 g
16.14 挑战练习 172+ R, E" \( S7 m# D* @
第 17章 正则表达式 173
; {$ ^( B, P, L, T4 O17.1 初始配置 173, c1 H+ V" p: ]  D7 g$ [7 z) H
17.2 简单匹配 174
" w: e/ o4 u  N: }( A. `17.3 匹配起始位置 1767 O* s* u' X/ E" e* `, w
17.4 匹配多个字符 177
/ x: f1 O! F8 l17.5 匹配数字 178
. z; [7 k) j5 d7 v5 _5 D0 {17.6 重复 179* T( D1 v! l: x. i+ t
17.7 转义 181, O, p& r7 B5 t$ f9 Z8 \
17.8 正则工具 1824 p, u8 ~' u: Y, R
17.9 术语表 182
7 O. q3 v0 u( J, |9 \, u" P17.10 挑战练习 1837 W  r+ b0 m1 I
第 18章 包管理器 185+ @. R2 I% U1 a' D
18.1 包 185
  ], f+ C: C/ N4 ^" v* C# S" ?9 F7 s+ N18.2 pip 185
5 K& q9 K" Z4 p18.3 虚拟环境 188
4 S+ p4 U; L6 N% a18.4 术语表 188
3 b2 m! N* s/ g7 Y  }: ]18.5 挑战练习 188. R3 c# u% q* v7 a& j
第 19章 版本控制 189
% b/ ]- X' L" D. E9 r19.1 代码仓库 189# y" [$ f7 {/ }
19.2 入门 190
" }- R& G, Y0 w8 o19.3 推送和拉取 191% E" [" F: A5 n
19.4 推送示例 192
: _+ h5 X& X) }/ s) v" `19.5 拉取示例 195. n3 J! ]4 A( B. A# Y
19.6 回退版本 195. `+ @0 w7 [2 F4 w: \* E1 y
19.7 diff 196- ~: N- S4 w# d
19.8 下一步 197) c( R. l* G9 c
19.9 术语表 197
% Y6 Z) W. E. ^  y0 _, N$ d8 e19.10 挑战练习 198, S# @0 h; H% N9 V$ X0 Q0 ?
第 20章 融会贯通 199) @. f& l! A( V% P- V, V
20.1 HTML 199% ]9 @% t' h0 j  Y, V
20.2 爬取Google新闻 200- Q) F& M" i( V, D
20.3 术语表 2041 P/ ]- Z, C  F; q
20.4 挑战练习 204, T. k8 ^5 V. \+ q1 }! ]
第四部分 计算机科学简介
" ~. C" o& U: o' b% w第 21章 数据结构 207  ]0 X/ p; y" V) i3 T
21.1 数据结构 207
  M2 |8 h6 o. V% {: \21.2 栈 207, r. r: P4 ~: P
21.3 使用栈逆转字符串 210
2 R/ V; L5 ]+ B/ A! @  I4 `21.4 队列 211
) U! B6 ]' a1 `: l1 `# |! r/ ^21.5 购票队列 213
* X' Q0 m; X+ O( e6 E4 s! _5 v9 C9 Y21.6 术语表 215
& H/ u9 H  l9 z8 b! r& w21.7 挑战练习 216
5 Z) F/ I) u9 T" P第 22章 算法 217( u9 V( |- z4 L& B0 N
22.1 FizzBuzz 217
3 y9 n+ j9 L' J' S+ n' S22.2 顺序搜索 218" a# \. t$ [' N9 Q" q
22.3 回文词 2195 `  H, [& X, ^3 x8 t& L
22.4 变位词 220- E+ q/ {3 G& y0 O6 \3 k) f
22.5 计算字母频数 220
7 Y2 Y7 d, @: b) t: M22.6 递归 2217 a. r/ P8 r' z- G
22.7 术语表 2237 b0 X5 K7 P2 ?. c( H
22.8 挑战练习 224
$ F( q7 S7 n6 A- l第五部分 找到工作
! F5 F. J2 h# |9 U0 q0 g9 i第 23章 最佳编程实践 227, \1 P" G) R, T* X) \
23.1 写代码是最后的手段 227& s# j3 h/ s# X5 R4 z
23.2 DRY 2273 n1 m7 t( G( o7 u9 J" R
23.3 正交性 227
! D/ [; u5 @3 [- |7 L, }/ [* s2 H+ |23.4 每个数据都只应保存在
7 N1 `% [5 b7 q% e一处 228
2 z2 N  F* b# I2 B+ K23.5 函数只做一件事 228
  w5 M, `6 X0 O2 }" C23.6 若耗费时间过长,你的做法
& d! r$ m9 f) I0 ?* y4 G4 X  U. ~7 V很可能就是错的 228
# t4 r4 x4 O$ p5 C; K! v% g* \; u23.7 第 一次就要用最佳的方法: E. ]/ v* i, n+ o
完成 228
) Q" E* q* A# v: [4 O23.8 遵循惯例 229
, l) d( M/ D/ N1 g2 `23.9 使用强大的IDE 229
: p4 g, S: G1 }' I  [1 W23.10 记录日志 230; f9 a! @" a$ G& ^" ]" }& y; s
23.11 测试 230
1 u5 W3 ]6 |: Z: E23.12 代码审查 230
% t3 G' W' C* B23.13 安全 231
. g/ A( i- Q/ s/ E23.14 术语表 2322 k3 c9 V: D% G9 i$ @
第 24章 第 一份编程工作 233
" \, C1 k' |' s- u24.1 选择方向 233
" b; f9 \! X  I) F' W. R0 _* y24.2 积累初期经验 234* [/ }& S: v' @9 P# Z8 Y
24.3 拿到面试机会 234
* n% Y7 u1 Z5 X" j3 V24.4 面试 234# y1 n+ G% M* p0 A( z! I# |0 C) Y
24.5 面试技巧 2354 A0 n% i/ m7 J% k4 S
第 25章 团队协作 2373 Q9 u+ w6 }% y) z
25.1 掌握基础 237( C6 ^* z& Z; u4 @. ?
25.2 提问前请先搜索 237! E: q" F- ]8 M8 `
25.3 修改代码 2387 X: d$ i3 \1 A  |6 u& m
25.4 冒名顶替综合征 238
) a3 x* w0 V1 Q6 N第 26章 更多学习资料 239
! p' I: A6 U) W8 T- y& ^7 `26.1 经典书籍 239
: t% V8 }# J& K& Q( I3 P3 D& T26.2 在线课堂 239
! D* M  ^6 Y) o' R26.3 骇客新闻 240
; f$ o* d* g" z2 F. e/ U第 27章 下一步 241
  P; [' n0 W) v/ ^( m. m; E) D27.1 找到导师 241
* |& {  [& b) Y2 e, @- ?& I27.2 加深理解 241& P0 M. f9 f9 F9 F# Z
27.3 其他建议 242# g9 y+ U7 Z7 Y
( \& f9 {5 d( m% P6 l. T8 o' x
* i5 ~4 f+ @7 G
资源存放>百度网盘
& \$ P9 Y3 j4 p1 _% _; v6 s+ e0 M3 G5 `) |& |
下载地址% `* D6 Q- H% s$ [
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( I# j% [7 X+ Y4 I
VIP会员全站免金币) R" K( r4 q* Q  `- F  i
IT直通车已为全国各地程序员提供上千G课程资源
% z8 l6 V# j1 Q1 K如您需要购买本站VIP会员,请点击「开通VIP」享受全站资源免金币无限制下载!
! G( g. a. s0 G7 b& h) B) a" b5 U: \- Q0 J  e+ r+ V* N
失效反馈- N& e' Z$ V1 P% u' S5 D0 L
IT直通车所有资源都存放在自己注册的百度网盘,失效可修复,确保持续可用
0 @# t- |3 e  z8 J5 E( F如您需要的资源链接提示失效,请尽情反馈给我们,将在收到反馈后尽快修复「点击反馈
$ d* }: o" O7 q5 i* O1 g
# x& G! x3 Q$ j获得帮助
# l0 i; p* X6 C6 X需要帮助吗?点击网站右侧在线客服,7X12小时在线!
/ ^5 a+ z* J" @1 j1 }
8 \+ j9 k* N* X' r( H4 U1 o' O( k0 ^( K: j% J) ~+ f0 y  L
回复

使用道具 举报

胡37 发表于 2021-3-10 19:27:37
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

林之秋实 发表于 2021-3-11 13:13:12
不错 又更新教程了
回复

使用道具 举报

随心所欲480 发表于 2021-3-11 17:36:41
感谢~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

123457049 发表于 2021-3-11 19:34:55
收割一波好资源
回复

使用道具 举报

晓晓红青蜓吧 发表于 2021-3-12 17:16:46
教程不错很清晰,来下载新课程学习了
回复

使用道具 举报

落叶的时节 发表于 2021-3-13 08:07:39
网盘网盘下载网盘下载
回复

使用道具 举报

飞一航符cx 发表于 2021-3-15 11:29:52
IT直通车更新教程就是快
回复

使用道具 举报

明月照大江754 发表于 2021-3-15 11:43:47
1111111111
回复

使用道具 举报

weenahbp46 发表于 2021-3-15 11:46:19
学习了不少知识,感谢楼主!
回复

使用道具 举报

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 AD:IT直通车VIP会员全站免金币下载
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

遇到问题联系客服

在线客服QQ 488090338 

如您充值或开通会员后资源无法下载

本站有售后服务,联系客服修复即可

[联系客服]-[会员充值]

更多课程

关于本站

VIP介绍 加入我们

售后服务

QQ客服 Email邮件

网站声明

IT直通车(www.itztc.com)是一个IT视频教程、软件、书籍资源整合分享平台
站内所有资源均来自于互联网,版权归属原资源作者,如无意侵犯您的版权,请联系我们删除处理。

Archiver|手机版|小黑屋|IT学习网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2013 IT直通车 ICP证:粤ICP备13026616号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20140196

返回顶部 返回列表