JavaScript权威指南 中英文双版齐发 JavaScript权威指南(第6版) 电子书下载

  [复制链接]

2100

主题

2114

帖子

3万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
36501
admin 发表于 2021-3-10 19:24:40
26527 102
中文版+英文版 全部打包提供
; t- C! q# b: @9 R' x  c1 N, ?4 Q& \  `+ p" ?
本书要讲述的内容涵盖JavaScript语言本身,以及Web浏览器所实现的JavaScript API.本书第6版涵盖了HTML5和ECMAScript 5
% B. v4 ~. b+ p1 f$ W& u9 X/ U% Z
$ C6 u! g  a) M很多章节完全重写,增加了当今Web开发的最佳实践的内容,新增的章节包括jQuery、服务器端JavaScript、图形编程以及 JavaScript式的面向对象
  N9 t( i( Q: K" K6 H, p$ ~7 ?$ ^8 @4 c
本书不仅适合初学者系统学习,也适合有经验的 JavaScript 开发者随手翻阅1 B0 `$ ?1 R0 J; Y* r( e% V

3 |  E. B5 s, L书籍目录:% w+ m) d- f9 p9 p+ H
前言, g' z9 U& M0 W  j# L/ {
第1章 JavaScript概述' r2 i+ b+ ~" G" p
1.1 JavaScript语言核心8 t# U3 h% Y. |5 y% c
1.2 客户端JavaScript. }" E, V" r' [! `
& l9 H6 L& {  }
第一部分 JavaScript 语言核心
8 r8 n  l$ V7 p+ B$ r; H第2章 词法结构
% i+ F7 ]! I- ~2 o1 h# ^2.1 字符集) j2 _$ o1 H! L  Q" `$ E
2.2 注释
; o; a  i  `& X- H! o2.3 直接量4 A5 Z! U8 [) m9 b
2.4 标识符和保留字
$ `8 L. c; H. r4 J3 u1 ~7 C, X+ I4 ~2.5 可选的分号: a- h% |; }/ ]6 ^0 {8 x
9 T, q8 s; b  Z' B, o! T
第3章 类型、值和变量2 ]& [4 k) L' \, S9 j; m" T9 P
3.1 数字
( s) r" R* W, q" C3.2 文本* ~; P8 ]4 C+ {5 E, S+ j; I1 w) L
3.3 布尔值  k1 L7 {1 n! J7 E4 [$ Z
3.4 null和undefined
, X; `* Z: a% f! |3.5 全局对象  L7 ?5 v4 g2 G6 c/ V" \3 o
3.6 包装对象/ w7 i7 f2 b3 ~9 D  S
3.7 不可变的原始值和可变的对象引用
: L# ~: C# M; w' i, ^2 P8 |, t# U3.8 类型转换
6 p8 p8 [' \) W8 c3.9 变量声明8 e% ]$ u& P2 X: |4 U5 _" ^7 E
3.10 变量作用域
  z2 j) @" A$ S6 P% {! M8 S+ [) k0 }: o4 ^" r8 `2 u5 e
第4章 表达式和运算符
0 n! g, Q9 v4 ]  U4.1 原始表达式4 x' L6 t) G  _5 v$ @% V
4.2 对象和数组的初始化表达式
3 K7 G. W1 r  U, A1 F4.3 函数定义表达式
: |2 Z2 P3 W$ L$ l7 b8 \% U0 b* J4.4 属性访问表达式
3 V6 s' `' Z) L/ F( }# ^. w1 n4.5 调用表达式# v: [( r) Y# @
4.6 对象创建表达式5 k% d- e1 p+ o0 F
4.7 运算符概述
8 o+ }4 U, p, X! X6 |: K4.8 算术表达式
4 W; V$ k$ r+ ]& U$ S  E4.9 关系表达式: l' L2 c$ S6 M1 M) ]8 G
4.10 逻辑表达式0 O$ k+ U# Q& z8 C$ d
4.11 赋值表达式8 m4 ~0 I6 W+ u* s. q. {
4.12 表达式计算$ f2 ^: \8 o: p; F! o1 Z
4.13 其他运算符+ y0 x( u- z6 r2 x& j$ h
4 \0 g8 A  j7 A* m0 C
第5章 语句% G8 W4 ?# T' |2 C( K0 x/ `
5.1 表达式语句9 T$ {1 e) I4 E0 e2 b4 ~; Z
5.2 复合语句和空语句; D" N/ R( @7 d
5.3 声明语句
1 N  a1 m- Y' H0 O  A5.4 条件语句/ p% s: L. ?9 O$ y6 ?1 k: O
5.5 循环& ?( G' \: r0 ]8 k  a
5.6 跳转
7 Y! B3 `, u* p, [5.7 其他语句类型
6 w$ e, b- _" Q+ ]% {5.8 JavaScript语句小结
! z* i$ f3 R6 ], B
  F9 d" O6 _+ O' C) @第6章 对象0 l. x% V1 L3 K0 s3 ]/ K
6.1 创建对象. v6 R9 d4 S  {2 s+ ]" F% C2 O( C
6.2 属性的查询和设置5 [0 e, @# K' `# H( c
6.3 删除属性% A, E; S3 M2 M
6.4 检测属性! {; r0 b' `1 g( P( `% Q
6.5 枚举属性
& a7 b: f% c$ _% F! o5 x6.6 属性getter和setter2 @, L- U9 F; \+ I% s! ^
6.7 属性的特性
' E( U# \, V1 G0 s/ Q8 q6.8 对象的三个属性7 O2 z; w! w/ H# G
6.9 序列化对象
6 U( [3 X( Q+ W6.10 对象方法( d" O; A6 B5 g; P5 U8 J$ v7 ]

( |( T& t$ L7 a: I第7章 数组* E8 ?1 s- G8 S; e, e" M6 J( k9 w
7.1 创建数组
- b/ n/ k( R0 x+ u1 ], K' I& b7.2 数组元素的读和写. K0 ?0 z  n% K8 y
7.3 稀疏数组
- q8 e& I) k3 f. f! {7 d" i7.4 数组长度
$ [* [8 [0 l# A( e7.5 数组元素的添加和删除" \" S% N7 f# d2 {
7.6 数组遍历: e9 c+ A! W7 ]( ]; j! s
7.7 多维数组% x; z5 i+ }6 S5 U+ D0 K* |
7.8 数组方法
; |. k1 i7 |3 Y, k1 e) N7.9 ECMAScript 5中的数组方法, o, A8 W$ w5 a/ h+ V, ?& F
7.10 数组类型
8 d/ W" Y6 S6 I0 h0 B: H5 ?7.11 类数组对象3 H1 K. h! }, \7 h/ \
7.12 作为数组的字符串
( z( T3 [0 M) y) ^
" f; Q1 s; k. c* J7 u$ y第8章 函数
! C- g* k. ?" Y" |# x; z8.1 函数定义
# T! H* }3 i8 X4 Q1 ^" k0 r6 d8.2 函数调用
3 V/ T1 L% k- B8.3 函数的实参和形参) d- }8 P5 y) U* E6 q3 {$ \
8.4 作为值的函数
6 O3 E! F. @- q1 q1 o% j8.5 作为命名空间的函数
0 y. Q" ]6 i# J& n8 H8.6 闭包" D5 j4 y" }8 |4 a# D0 s& `% a
8.7 函数属性、方法和构造函数2 f, g) g+ i' g3 B' i  E8 {
8.8 函数式编程9 a; W& S* o: o; t
3 z9 u5 Z4 e+ I5 |5 O* {
第9章 类和模块% \; w! ]. K1 O; L9 W; b3 Q
9.1 类和原型
8 ^4 h8 Y( Y6 B7 Y# h9.2 类和构造函数, ^9 X6 M9 F4 }9 \5 h3 z
9.3 JavaScript中Java式的类继承. d. c3 N. l( Y. z' x
9.4 类的扩充  L9 n1 |. A$ A
9.5 类和类型! n  S: b$ i2 r, ]+ Y' S
9.6 JavaScript中的面向对象技术1 u# V, |/ x( ^7 ]
9.7 子类! J  D' C7 X5 |1 E+ M- e
9.8 ECMAScript 5 中的类& ~( G8 m4 F5 W7 m" X7 ?
9.9 模块
$ Q7 d  h: r- @/ i9 V' i1 l* v% l
3 J. Q' g7 Z9 D8 l( D7 _第10章 正则表达式的模式匹配
# q* v3 |8 J% P" G) e10.1 正则表达式的定义# X: K& n) ?* e/ c  O: `4 j- _
10.2 用于模式匹配的String方法0 R0 J6 T1 g8 M9 g% z
10.3 RegExp对象. u+ t+ D4 h! @5 x2 w; b

7 a5 k. V5 j! G  _2 n, n第11章 JavaScript的子集和扩展
' D( S1 v# _' Q# k11.1 JavaScript的子集
" o, M. E. j5 h/ d* r11.2 常量和局部变量( F& Q) G6 O7 |
11.3 解构赋值3 X7 p/ ~: q! E$ k& l
11.4 迭代( m( n9 k& n2 E( H0 |4 n
11.5 函数简写. w) A6 j5 Y$ J6 t$ C; P" @8 W$ e
11.6 多catch 从句; M1 N, Y- z: d/ `5 P
11.7 E4X: ECMAScript for XML
; v8 F' M6 r* Z) p$ z+ b( `% i6 k" n6 i
第12章 服务器端JavaScript
( s1 m) T/ }6 s. W2 b: ^0 n12.1 用Rhino脚本化Java- j# _3 v, E) ~/ j1 c( f- v% s
12.2 用Node实现异步I/O7 X7 O9 g  Y& Y: A( {5 e3 K
/ D" Z2 _( U; T4 q2 T
第二部分 客户端JavaScript- Z( Q' L& ^; w1 ~( }4 p
第13章 Web浏览器中的JavaScript
4 h; ?' E# @, ?13.1 客户端JavaScript# L7 D5 [, R1 u
13.2 在HTML里嵌入JavaScript- g: I# v# q5 m" W; S
13.3 JavaScript程序的执行( A& a( U2 c# `/ d( w: c0 R
13.4 兼容性和互用性' N( D: v. Y2 |
13.5 可访问性
' a5 J: F. B) ]9 s13.6 安全性) {0 m  u5 t. z. h+ Q! K
13.7 客户端框架
9 ?+ J9 J4 }. @$ K3 v% X' u1 l, u/ `3 e; ^/ {; z  N- o/ n* y
第14章 Window对象
- Y3 K$ X% B8 {# V) s$ O14.1 计时器# f$ z- k' A1 J& @! \% T
14.2 浏览器定位和导航
7 o$ g) l0 z" W" K; F4 P14.3 浏览历史
3 u& D8 B5 F+ y0 ^8 F; l7 O14.4 浏览器和屏幕信息- n1 y2 E0 R! _8 G/ H
14.5 对话框0 d! y7 V, y0 D' {  H; Y
14.6 错误处理' x" B, Y2 a/ Q( Q. _
14.7 作为Window对象属性的文档元素
, h% Y( M. m8 X/ b# ^/ @5 C1 r14.8 多窗口和窗体
  A2 X! D: T) A2 C) }# {: i; Z# Y! _; e5 j$ ~
第15章 脚本化文档
$ {3 B; y3 X, W% U15.1 DOM概览$ u* m+ E% u9 P: \* M+ B
15.2 选取文档元素
3 V: W3 e( U: M$ [! S" w15.3 文档结构和遍历
+ c( M$ |) J( A1 s15.4 属性+ c% C0 t* r( f/ g
15.5 元素的内容
% h0 x: X$ C- a) w15.6 创建、插入和删除节点# v; e+ V- e: |# M  u, r
15.7 例子:生成目录表/ A% Q( u  q5 Y& H. Y: o1 z
15.8 文档和元素的几何形状和滚动
2 j% T( M  T, R+ s! v15.9 HTML表单
! y: `9 G# V& `" S. x15.10 其他文档特性. z& g+ A( h5 N8 v& p
. |; c) B" v! R% ~% o* ~, W$ a/ c
第16章 脚本化CSS
  O; F$ c: o: C0 K( i$ ~16.1 CSS概览% J9 s: @: x' i( Y
16.2 重要的CSS属性
1 W+ F: R. ^. ^/ R$ a) }+ Z16.3 脚本化内联样式
$ O8 ^4 z* x( n9 U2 W4 R16.4 查询计算出的样式2 j9 }6 t: P- }) o0 a7 ~
16.5 脚本化CSS类$ c3 b9 e' A6 k
16.6 脚本化样式表8 c4 u+ v; c4 i! \: ^% I
6 [: f3 A4 Z% E' D
第17章 事件处理
1 n8 O, T2 G; o& _4 W5 A9 p0 i" ]! w* ]17.1 事件类型- F' W8 W, F0 \% Z
17.2 注册事件处理程序, ^; T; V* i: G1 }# {# J1 y
17.3 事件处理程序的调用
$ v! [: @9 J# S% B+ t+ S7 h% Z17.4 文档加载事件1 C8 y( b) V: ]% y/ f
17.5 鼠标事件
+ L3 J( M2 ]/ w1 M2 K$ D+ p17.6 鼠标滚轮事件9 u; b$ A9 q2 x! ^9 S
17.7 拖放事件3 \4 p  }7 s/ Q6 g; s0 G
17.8 文本事件; T" ]8 R) ^2 c* z% X
17.9 键盘事件
$ V2 ~/ k% R6 v& b$ ~+ S  ]. P. q& h- R
第18章 脚本化HTTP& ~# s4 {9 b# G& y& X
18.1 使用XMLHttpRequest0 D% f& }1 M' [% |9 v! A8 L
18.2 借助8 y2 g: @! C# X3 J9 B. `

, B+ |! A0 w- M. o0 i( C资源存放>百度网盘% F1 l- @$ e0 j* |1 ?( }

; |  j8 f) m( N. {5 ~3 N) q下载地址
6 |# m2 N- h8 Z+ R3 Z. m7 E  j
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

. J+ u( z1 g: E' q8 VVIP会员全站免金币6 l1 R/ q& g7 ~8 H( c+ Q
IT直通车已为全国各地程序员提供上千G课程资源
$ |" \" ^+ I& a1 z# A8 E6 i如您需要购买本站VIP会员,请点击「开通VIP」享受全站资源免金币无限制下载!- N3 h5 Q8 i5 k8 L0 e: s9 j

* t9 x+ ~3 _$ k% o/ D失效反馈( ~2 `3 S( h5 B  o1 T  r
IT直通车所有资源都存放在自己注册的百度网盘,失效可修复,确保持续可用
2 h7 m) G- \4 u如您需要的资源链接提示失效,请尽情反馈给我们,将在收到反馈后尽快修复「点击反馈2 L+ x3 y- p& d: N/ P' [1 j
6 T. ?) B# s+ D( g. e
获得帮助
$ f) Y* ]4 |- M" a' H' k+ v  J9 w需要帮助吗?点击网站右侧在线客服,7X12小时在线!
2 ?  Z- g3 e/ L# S( {" O2 \. K  R" z+ S. S5 y  {& J! i
回复

使用道具 举报

边锋1 发表于 2021-3-10 19:28:29
回帖看看下载地址
回复

使用道具 举报

扬帆46 发表于 2021-3-12 09:30:22
看了几节课程,对我帮助很大
回复

使用道具 举报

聪聪451 发表于 2021-3-12 10:37:24
谢谢分享,注册对了!
回复

使用道具 举报

象棋达人 发表于 2021-3-14 09:52:34
1111111111
回复

使用道具 举报

好时光516 发表于 2021-3-14 15:04:07
IT直通车论坛,给我省了好几千块钱,太多需要的课程了
回复

使用道具 举报

成圣 发表于 2021-3-16 10:49:29
6666666666666
回复

使用道具 举报

核桃脆 发表于 2021-3-16 11:20:32 来自手机
6666666666666
回复

使用道具 举报

自在山高 发表于 2021-3-16 21:07:51
收割一波好资源
回复

使用道具 举报

明功 发表于 2021-3-17 14:00:22
楼主辛苦了!
回复

使用道具 举报

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 AD:IT直通车VIP会员全站免金币下载
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

遇到问题联系客服

安全保证百分百处理 

如您充值或开通会员后资源无法下载

本站有售后服务,联系客服修复即可

[联系客服]-[会员充值]

更多课程

网站启用邮件对接VIP会员服务,不再使用QQ这种低效率工具,有事请发邮件到 wangkefuwu@outlook.com

关于本站

VIP介绍 加入我们

售后服务

QQ客服 Email邮件

网站声明

IT直通车(www.itztc.com)是一个IT视频教程、软件、书籍资源整合分享平台
站内所有资源均来自于互联网,版权归属原资源作者,如无意侵犯您的版权,请联系我们删除处理。

Archiver|手机版|小黑屋|IT学习网 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2013 IT直通车 ICP证:粤ICP备13026616号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20140196

返回顶部 返回列表